Golfclub Ockenburgh

GEO Certified® 01/2016
Den Haag (Kijkduin),
Netherlands
Telephone: 070 3258904
Golfbaan-ockenburgh-1_club_image

Executive summary (English & local language)

On Tuesday 8 December I carried out an audit on Ockenburgh Golf Club in The Hague (the Netherlands). The audit consisted of discussing the provided documents, interviews with the GEO people responsible and a site visit. To introduce sustainable work on the golf course, Ockenburgh Golf Club has formulated ‘focus areas’ on all six objectives outlined by the GEO organisation. In general, the GEO commission made a good impression. Ockenburgh Golf Club works with great dedication and enthusiasm towards sustainability.

Op dinsdag 8 december heb ik de audit op Golfclub Ockenburgh in Den Haag (Nederland) uitgevoerd. De audit bestond uit het doornemen van de ter hand gestelde documenten, een gesprek met de GEO-verantwoordelijken en een terreinbezoek. Om duurzaam werken op de golfbaan te introduceren heeft Golfclub Ockenburgh op alle zes de door GEO-organisatie benoemde ‘aandachtsgebieden’ doelstellingen geformuleerd. In zijn algemeenheid heeft de GEO-commissie bij mij een goede indruk achtergelaten. Er wordt op Golfclub Ockenburgh met veel inzet en enthousiasme aan duurzaamheid gewerkt.

Nature

Ockenburgh Golf Club is a 9-hole golf course with a driving range and a putting and chipping green. It is a compact course with narrow fairways with many trees and wooded strips. The golf club is located at the border of The Hague in the dunes (Kijkduin). Recently, two new holes were added to the golf course. These will soon be put into operation. The golf course is adjacent to both the N2000 area Solleveld and Kapittel dunes, as well as to the urban built-up area of The Hague. As a result, the golf club forms a green buffer between the city and nature. The site of the golf course itself is not part of the EHS.

Golfclub Ockenburgh is een 9-holes golfbaan met een driving range en een putting- en chippinggreen. Het is een compacte baan, met smalle fairways met veel bomen en bosstroken. De baan ligt aan de rand van Den Haag in de duinen (Kijkduin). Recentelijk zijn twee nieuwe holes aan de baan toegevoegd. Deze worden op korte termijn in gebruik genomen. De golfbaan grenst zowel aan het N2000-gebied Solleveld en Kapittelduinen, als aan de stedelijke bebouwing van Den Haag. Hierdoor vormt de baan een groene buffer tussen stad en natuur. Het terrein van de golfbaan zelf is geen onderdeel van de EHS.

Due to the location of the golf club, in the vicinity particular species can be found, such as the sand lizard and natterjack toad. The fields bordering the golf course are also very important for birds. In the spring of 2014 KNNV conducted a survey of the flora and fauna on the golf course. This survey did not find any specific or rare plant species. In 2015 a mammal survey was conducted. It appeared that foxes, rabbits, hedgehogs, moles and voles lived on the site. Bats (daubenton’s and pond bat) use the golf course as a foraging area. They stay in the bunkers in the dunes. Every year birds are surveyed. On the golf course there are 55 species. The pond at hole 5 only contains carp, of which the population should be regularly controlled to maintain a good balance of the ecosystem. On the golf course there are no species that are have additional protection under the Flora and Fauna Act.

Door de ligging van de baan komen in de omgeving bijzondere soorten voor, zoals zandhagedis en rugstreeppad. Ook zijn de aan de golfbaan grenzende gebieden van groot belang voor vogels. In het voorjaar van 2014 is op de baan door de KNNV een inventarisatie van de flora en fauna uitgevoerd. Bij deze inventarisatie zijn geen bijzondere of zeldzame plantensoorten aangetroffen. In 2015 is een zoogdierinventarisatie uitgevoerd. Daaruit blijkt dat vos, konijn, egel, mol en veldmuizen op de baan voorkomen. Vleermuizen (water- en meervleermuis) gebruiken de baan als foerageergebied. Ze verblijven in de in de duinen aanwezige bunkers. Jaarlijks worden vogels geïnventariseerd. Op de baan komen 55 soorten voor. De bij hole 5 aanwezige vijver bevat naast karpers geen andere vissen. Op de baan zijn geen soorten aangetroffen die binnen de Flora- en faunawet extra beschermd zijn.

The site of the golf course can be characterised as inner dunes. The golf course is undulating and along the often narrow fairways there are trees and wooded strips virtually everywhere. A key concern for the management is to keep the golf course 'open'. It is also the ambition to gradually remove all species within the wooded strips that don’t belong in the inner dune area. The branches and topwood is currently being shredded. In addition, the golf course wants to plant indigenous trees and shrubs and construct new ponds.

Het terrein van de golfbaan is te karakteriseren als een binnenduinlandschap. De baan is bijzonder geonduleerd en langs de vaak smalle fairways zijn vrijwel overal bomen en bosstroken aanwezig. Een belangrijk aandachtspunt bij het beheer is 'open' houden van de baan. Ook is het de ambitie om binnen de bosstroken alle soorten die niet in het binnenduingebied thuis horen geleidelijk te verwijderen. Het tak- en tophout wordt op dit moment gesnipperd. Daarnaast wil de baan nieuwe inheemse bomen en stuiken planten en nieuwe waterpartijen aanleggen.

The Greens (0.4 Hectares) have a lot of :Poa annua (50%). Most of the rest is Lolium perenne (40%). In 2014 the golf club let a consultant carried out a research on turfgrass management. In this report there is a stragegy how to improve the trufgrass mix on the greens. This stragegy will be carried out in the next years.

Op de greens (0,4ha) komt veel Poa annua voor (50%). De belangrijkste andere soort is Lolium perenne (40%). IN 2014 is een onderzoek uitgevoerd naar het grasbeheer op de baan. In di onderzoek worden aanbevelingen gedaan de grasmix verder te verbeteren. De aanbevelingen uit het rapport worden in de komende jaren geïmplementeerd.

In 2014, a professional agency performed an inspection of the golf course focused on improving the quality of greens, tees and fairway. The recommendations from the inspection of the golf course have been implemented gradually. In the autumn of 2015 an arborist assessed the safety situation on the golf course. However, there is no tree administration that meets the legal duty of care requirements from the NBW. This is being addressed as a priority.

In 2014 is door een professioneel bureau een baanschouw uitgevoerd gericht op het verbeteren van de kwaliteit van greens, tees en fairway. De uit de baanschouw volgende adviezen worden geleidelijk geïmplementeerd. In het najaar van 2015 heeft een boomdeskundige de veiligheidssituatie op de baan beoordeeld. Er is echter geen boomadministratie aanwezig die aan de wettelijke zorgplichteisen vanuit het NBW voldoet. Dit is een belangrijke opgave.

Water

The inspection of the golf course of 2014 has shown that the irrigation has to be limited further to ensure the desired grass species composition (more bent grass and red fescue).

De baanschouw uit 2014 heeft aangetoond dat de beregening verder moet worden beperkt om de gewenste grassoortensamenstelling (meer struisgras en roodzwenk) te realiseren.

The water for the irrigation of greens and tees is groundwater and comes from the pond at hole 5. The exact quantity of irrigation water that is pumped up annually is unknown. Estimates are taken from the pump systems output and energy consumption of the pump. Counter meters should be installed.

Het water voor de beregening van greens en tees is grondwater en afkomstig uit de vijver bij hole 5. De exacte hoeveelheid beregeningswater die jaarlijks wordt opgepompt is onbekend. Op basis van de pompcapaciteit en het elektriciteitsgebruik zijn schattingen gemaakt. In de toekomst moet een watermeter worden geplaatst.

To this end, in 2016 an irrigation priority plan has been developed. The golf course will also buy humidity, temperature and pH meters to be able to better align the watering to the rainfall.

In 2016 wordt een beregeningsprioriteitenplan ontwikkeld. Ook schaft de baan vochtigheids-, temperatuur- en pH-meters aan om de watergift beter te kunnen afstemmen op de regenval.

The water supply in the clubhouse has its own meter. Tap water for the greenkeeper shed and toilet building is taken from a neighbouring camping site. How much water is used annually is unknown. At present no water saving measures have been taken with regard to tap water in the clubhouse. The main reason for this is that the club expects to build a new clubhouse in 2017/2018. Therefore, at present there is no more investment in the old clubhouse. In the design of the new clubhouse, water saving and reuse of water is included as a key feature.

De watervoorziening in het clubhuis heeft een eigen meter. Leidingwater voor de greenkeepersloods en toiletgebouw wordt betrokken vanuit een naburige camping. Hoeveel water jaarlijks wordt gebruikt is onbekend. Op dit moment zijn geen waterbesparende maatregelen met betrekking tot leidingwater in het clubhuis voorzien. Belangrijkste reden is dat de club verwacht in 2017/2018 een nieuw clubhuis te bouwen. Daarom wordt op dit moment niet meer in het oude clubhuis geïnvesteerd. In het ontwerp van het nieuwe clubhuis wordt waterbesparing en hergebruik van water als een belangrijks thema's meegenomen.

Energy

Due to the proposed new construction of the clubhouse, at present no energy-saving measures have been taken. In the development of the building plans the installation of solar collectors is being investigated. All golf carts are electrically powered.

Door de voorgenomen nieuwbouw van het clubhuis worden op dit moment geen energiebesparende maatregelen genomen. Bij het ontwikkelen van de bouwplannen wordt de mogelijk van het plaatsen van zonnecollectoren onderzocht.

In 2014, lighting and heating has been installed on the semi-covered driving range. To save energy there is a switch on each teeing ground.

Alle handicarts zijn inmiddels electrisch aangedreven. Op de semi-overdekte driving range is in 2014 verlichting en verwarming aangebracht. Om energie te besparen is bij iedere afslagplaats een schakelaar geplaatst.

Electricity is purchased from ENECO as CO2 neutral Zeewind Groene Stroom.

Electra wordt als CO2-neutrale Zeewind Groene Stroom ingekocht bij ENECO.

The maintenance machines are housed in sheds on the site. The consumption of the machines is properly monitored by the contractor. To reduce fuel consumption there are regular talks with the greenkeepers. In consultation with the contractor, when replacing machines, where possible the golf club wants to opt for the most environmentally friendly and energy-efficient version.

De onderhoudsmachines zijn ondergebracht in loodsen op het terrein. Het verbruik van de machines wordt door de aannemer goed bijgehouden. Het beperken van het brandstofgebruik wordt regelmatig met de greenkeepers besproken. Bij het vervangen van machines wil de golfclub in overleg met de aannemer waar mogelijk kiezen voor de meest milieu vriendelijke en energiezuinige variant.

Supply Chain

The purchasing of beverages and food, for sale in the clubhouse, is made from local suppliers.

De inkoop van dranken en voedsel, voor verkoop in het clubhuis, wordt bij lokale leveranciers gedaan.

What is remarkable is that Ockenburgh has developed its own 'Declaration of Intent Procurement Policy' in which the club indicates the ways it wants to cooperate with suppliers and personnel so as to achieve a reduction of the environmental impact. In addition, all aspects of the 3 p's are involved.

Bijzonder is dat Ockenburgh een eigen 'Intentieverklaring inkoopbeleid' heeft ontwikkeld waarin de club aangeeft op welke manier ze wil samenwerken met leveranciers en personeel om te komen tot een vermindering van de milieubelasting. Daarbij worden alle aspecten van de 3 p's betrokken.

It is the intention to pay more attention in the future to the environmental impact of the purchasing and use of beverages, food and articles for golf. The golf club also wants to make use of recyclable products as much as possible and opt for products with less packaging material.

Het is de bedoeling om in de toekomst meer aandacht te besteden aan de milieueffecten van de inkoop en gebruik van dranken, voedsel en artikelen voor de golfsport. Ook wil de club zoveel mogelijk gebruik gaan maken van recyclebare producten en kiezen voor producten met weinig verpakkingsmateriaal.

No pesticide use at this golf facility in the last three years.The club is using only organic fertilizer products, and the figures the provided look exceptionally low.

Er zijn geen bestrijdingsmiddelen gebruikt op deze golfbaan in de laatste 3 jaar. Daarnaast gebruikt de club alleen organische meststoffen en dat in zeer geringe hoeveelheden.

Sustainability of the purchased products and materials is paramount. Glass, paper/cardboard is offered separately. All other waste is disposed of in the residual waste. Since 2015 the waste from the waste containers is also separated at the golf club.

Duurzaamheid van de ingekochte producten en materialen staat daarbij voorop. Glas, papier/karton wordt gescheiden aangeboden. Al het overige afval verdwijnt in het restafval. Sinds 2015 wordt ook het afval uit de afvalbakken op de baan gescheiden.

Pollution Control

Every year a fertilisation plan is prepared. Next, preferably fertilisers are chosen that dispense the nutrients slowly to avoid leaching. This means that even the usage of fertiliser is already low, Ockenburgh wants to bring it futher down.

Jaarlijks wordt een bemestingsplan opgesteld. Vervolgens wordt bij voorkeur gekozen voor meststoffen die de voedingsstoffen langzaam afgeven om uitspoeling te voorkomen.

There is no chemical or biological water quality analysis, only occasional visual checks.

Er is geen chemisch of biologisch onderzoek naar de waterkwaliteit. De waterkwaliteit wordt wel van tijd tot tijd visueel beoordeeld.

At present Ockenburgh has no washing site for machines with a liquid-tight plate with a grease trap. This situation will be adjusted before the 2016 mowing season. Both the location as well as the contractor that will develop this facility have been established.

Ockenburgh beschikt op dit moment niet over een wasplaats voor machines met een vloeistofdichte plaat met vetafscheider. Deze situatie wordt voor aanvang van het maaiseizoen 2016 bijgesteld. Zowel de locatie als de aannemer die deze faciliteit gaan ontwikkelen zijn reeds bekend.

Fertilisers and fuels are stored in the prescribed manner in the sheds where the machines are also located.The organic waste coming from the golf course is at present stored at a location next to the greenkeeper’s shed. This situation does not meet the legal requirements. In 2016 the storage has been brought in line with the legal requirements.

Meststoffen en brandstoffen worden op voorgeschreven wijze opgeslagen in de loodsen waar ook de machines staan. Het organisch afval afkomstig uit de baan wordt op dit moment opgeslagen op een locatie naast de loods van de greenkeeping. Deze situatie voldoet niet aan de wettelijke eisen. In 2016 wordt de opslag in overeenstemming gebracht met de wettelijke eisen.

At present the golf course uses no pesticides. The quantity of manure is minimised as much as possible.

De baan gebruikt op dit moment geen bestrijdingsmiddelen. De hoeveelheid mest wordt zoveel mogelijk beperkt.

Community

For the communication on sustainability in 2015 an action plan was prepared. In designing the new clubhouse the accessibility - also for non-golfers and people with disabilities - plays a major role.

Ten behoeve van de communicatie over duurzaamheid is in 2015 een actieplan opgesteld. Bij het ontwerp van het nieuwe clubhuis speelt de toegankelijkheid -ook voor niet golfers en mensen met een handicap- een belangrijke rol.

The competence of the personnel is an important point of attention.

De vakbekwaamheid van het personeel is een belangrijk aandachtpunt.

When working with hazardous substances and conducting all other work the safety procedures are carefully complied with by the contractor and checked by the management.

Tijdens het werken met gevaarlijke stoffen en het uitvoeren van alle overige werkzaamheden worden de veiligheidsprocedures door de aannemer nauwkeurig nageleefd en door het management gecontroleerd.

Also, every year open (golf) days and walks are organised over the golf course.

Ook worden jaarlijks open (golf)dagen en wandelingen over de baan georganiseerd.

The site of the golf club is adjacent to the historic estate of Ockenburgh.

Het terrein van de baan grenst aan het historische landgoed Ockenburgh.

Upon the opening of the new clubhouse a sustainability shift will also take place with ecological food. In 2015, the personnel will undertake a course whereby knowledge transfer about hospitality towards members and guests is paramount. House rules have also been developed. In this way the management offers employees the opportunity to develop themselves further.

Bij de ingebruikneming van het nieuwe clubhuis vindt ook een verduurzamingslag door het gebruik van ecologisch voedsel plaats. In 2015 is een cursus aan het personeel aangeboden, waarbij kennis overdracht over gastvrijheid richting leden en gasten centraal staat. Ook zijn huisregels ontwikkeld. Het management biedt medewerkers zo de mogelijkheid zich verder te ontwikkelen.

The external communication is realised through the website and through press releases. In 2016 a marketing plan has been developed focused on the International school and recreation park De Roompot.

De externe communicatie wordt gerealiseerd via de website en persberichten. In 2016 wordt een marketingplan ontwikkeld gericht op de Internationale school en vakantiepark De Roompot.

Documentation Reviewed

Conclusion

Ockenburgh Golf course is a beautiful, compact 9-hole golf course, situated in a striking location between the city of The Hague and the dune of Kijkduin. The GEO commission is active on many fronts active with the further sustainability of the golf course and the golf course management. In addition, it is striking that the golf course is at present completely managed without the use of pesticides. With regard to the natural values on the golf course, especially in relation to the location in the dunes alongside N2000, there are still steps to be taken. Here there is great potential that can be capitalised upon by modifications of the management in the future. Ockenburgh especially focuses on sustainable procurement. This applies to both electricity as well as for local products. With the construction of the new clubhouse, with close attention for power generation, water (re)use and organic purchasing in the near future Ockenburgh can make a remarkable sustainability shift. A unique point is that during the construction non-golfers and people with disabilities are taken into account: they are also welcome in the new clubhouse. In the field of communication Ockenburgh can take more steps to improve further in the future.

Based on the documents submitted as well as the audit and the onsite visit, I, Ronald Buiting, GEOSA Accredited Verifier, recommend to grant Golf course Ockenburgh the GEO Certified status for sustainable golf course management.Golfbaan Ockenburgh is een mooie, compacte 9 holes golfbaan, gelegen op een bijzonder locatie tussen de stad Den Haag en de duin van Kijkduin. De GEO-commisie is op veel fronten actief met het verder verduurzamen van de golfbaan en het golfbaanbeheer. Daarbij valt op dat de baan op dit moment geheel zonder bestrijdingsmiddelen wordt beheerd. Met betrekking tot de natuurwaarden op de baan kunnen, zeker in relatie tot de ligging in de duinen naast N2000, nog stappen worden gezet. Hier liggen veel potenties die door aanpassingen van het beheer in de toekomst kunnen worden verzilverd. Op Ockenburgh is vooral veel aandacht voor duurzaam inkopen. Dat geldt zowel voor stroom, als voor locale producten. Met de bouw van het nieuwe clubhuis, met daarin veel aandacht voor energieopwekking, water(her)gebruik en biologische inkoop kan Ockenburgh in de nabije toekomst een bijzondere verduurzamingsslag maken. Uniek daarbij is dat bij de bouw rekening wordt gehouden met niet golfers en mensen met een handicap: ook zij zijn welkom in het nieuwe clubhuis. Op het gebied van communicatie kan Ockenburgh in de toekomst nog stappen zetten.

Certification Highlights

- The site of the golf club is adjacent to the historic estate of Ockenburgh.
- Ockenburgh Golf Club is a 9-hole golf course with a driving range and a putting and chipping green.
- It is a compact course with narrow fairways with many trees and wooded strips. The golf club is located at the border of The Hague in the dunes (Kijkduin).
- No pesticide use at this golf facility in the last three years.
- Electricity is purchased from ENECO as CO2 neutral Zeewind Groene Stroom.
- What is remarkable is that Ockenburgh has developed its own 'Declaration of Intent Procurement Policy' in which the club indicates the ways it wants to cooperate with suppliers and personnel so as to achieve a reduction of the environmental impact. In addition, all aspects of the 3 p's are involved.