The Dutch

GEO Certified® 07/2016
Spijk,
Netherlands
Telephone: + 31 (1) 83 621 372
The_dutch_club_image

Executive summary (English & local language)

The Dutch was designed by Colin Montgomerie in collaboration with European Golf Design and officially opened its doors only 5 years ago. The look and feel of the course matches that of the famous links courses in the U.K., and nowadays The Dutch belongs to one of the top courses in The Netherlands. The management and other personnel are well trained in order to maintain the highest service level possible. During the last nature survey over more than 300 species were registered and the greenkeeping staff is aware of the locations of notable and endangered species. The course is maintained at the highest level possible, still leaving enough opportunities for further nature development, and maintenance meets the Flora and Fauna Act. All activities and storage of chemicals in the greenkeepers location and clubhouse are according to legislation. In 2016 the KLM Open will be held at The Dutch, and the spectators will certainly not only enjoy the game, but also the beauty of the landscape.

The Dutch is ontworpen door Colin Montgomerie in samenwerking met European Golf Design en is officieel 5 jaar geleden in gebruik genomen. De “look and feel” van de baan lijkt op die van de beroemde “links” banen in het Verenigd Koninkrijk, en nu slechts 5 jaar na opening behoort The Dutch al tot de topbanen van Nederland. Baan- en horecapersoneel is zodanig getraind dat de hoogste servicekwaliteit gewaarborgd is. Bij de laatste fauna en flora inventarisatie werden meer dan 300 soorten aangetroffen, waaronder zeldzame en beschermde soorten. De greenkeeping staf is op de hoogte van en volgt de gedragscodes van de Flora en Fauna Wet. Het beheer van de baan en het clubhuis voldoet aan de wettelijke eisen. In 2016 wordt het KLM Open voor het eerst op de Dutch gehouden. Voor de spelers een mooie uitdaging, voor de toeschouwers wordt het genieten van het golfspel en de omgeving.

Nature

Approximately 19 ha out of the 70 ha on The Dutch is managed as ecological rough. Furthermore, another 10 ha consists out of surface water. The golf course has typical characteristics of the famous links courses in the U.K (dunes, shaping and presence of lots of gorse). The ecological survey in 2015 revealed over more than 300 species (plants/birds/mammals/butterflies/insects/fish). Notable and protected species, like e.g. Wild teasel, Little owl, Smooth newt are marked on a map. Furthermore, The Dutch now has a map for potential development locations for new nature areas. The greenkeepers are aware of the high nature value of these areas, and maintain these areas according the Dutch Flora & Fauna Act. The banks near the surface waters are mown in line of sight and play. All other banks are not mown at all, providing shelter and breeding places for birds and insects. Along the course there is an ecological corridor connecting the Lingepolder with Lingebos. The corridor consists out of trees and shrubs, and is partly interrupted by open spaces. The Dutch now has re-planting plan for these areas with appropriate species.
The greens consist consist almost entirely out of 2 varieties of bentgrass. Remarkably hardly any annual bluegrass was observed during the course visit. Groundwater levels are rather high at The Dutch, making it rather difficult to maintain the original species composition (70% Festuca rubra, 30% Lolium perenne) on the fairways. Now The Dutch is reconsidering the species composition.

The Dutch is gelokaliseerd op ca. 70 ha waarvan 19 ha beheerd wordt als natuurgebied. Verder bestaat de baan uit ca. 10 ha oppervlaktewater. De “look and feel” (duinstructuren, shaping en veel gaspeldoorn) van de baan valt te vergelijken met die van de beroemde linksbanen in het Verenigd Koninkrijk. Fauna- en flora inventarisaties leverden meer 300 soorten op. Tijdens deze inventarisaties werden tevens zeldzame soorten waargenomen, zoals kaardenbol en de steenuil. De locaties van de zeldzame soorten zijn op kaart aangegeven, zodat de greenkeepers tijdens onderhoudswerkzaamheden hiermee rekening kunnen houden, mede in relatie tot de flora en faunawet. Oevers worden intensief onderhouden daar waar deze in de lijn van het spel liggen. Buiten het spel worden de oevers natuurtechnisch onderhouden ten behoeve van schuil- en nestmogelijkheden voor vogels en insecten. Aan de zijkant van de baan bevindt zich een verbinding tussen Lingepolder en het polderbos, welke nu grotendeels bestaat uit bosschages, met her en der open plekken. De open plekken zullen komende jaren aangeplant worden met daarvoor geschikte boom- en struiksoorten. DE greens bestaan voor bijna 100% uit 2 variëteiten van struisgras. Opmerkelijk genoeg zijn de greens nagenoeg vrij van straatgras. Fairways zijn indertijd ingezaaid met een mengsel van 70% roodzwekgras en 30% struisgras. Aangezien het grondwater op The Dutch relatief hoog staat is deze verhouding moeilijk vast te houden en The Dutch overweegt nu een ander grasmengsel.

Water

A considerable part of the course consists out of surface waters. The Dutch uses surface water for their irrigation and rates of irrigation are relatively low the last two years. Greens are inspected on soil moisture content, and dry and vulnerable parts of the greens are irrigated by hand. Only when the top soil is fully dried out, greens are irrigated automatically. To further reduce the rate of irrigation wetting agents are used to prevent preferred water flow below the rooting zone. All together, this way of green management reduces water consumption considerably and should be example for other courses in the Netherlands. Rain water from the roofs is directly discharged to the ponds nearby the clubhouse. The accommodations in the clubhouse are equipped with modern techniques to reduce water use as much as possible.

Een aanzienlijk deel van de baan bestaat uit oppervlaktewater dat tevens gebruikt wordt voor beregening van de baan. De afgelopen 2 jaar is het waterverbruik aanzienlijk gedaald en zeer acceptabel. De greens worden regelmatig gecontroleerd op bodemvochtspanning en droge en gevoelige delen worden voornamelijk met de hand beregend. Daarnaast worden wetting agents gebruikt om het waterverbruik verder terug te dringen. Al met al leidt een dergelijk management tot aanzienlijk waterbesparingen en zou een voorbeeld moeten zijn voor andere banen in Nederland. Regenwater afkomstig van de daken van het clubhuis wordt direct afgevoerd naar het oppervlaktewater. De lokalen in het clubhuis zijn voorzien van moderne apparatuur om waterverbruik binnen de gestelde kwaliteitseisen zoveel mogelijk te reduceren.

Energy

The club house was built with modern energy-technology, is well insulated and has large windows allowing sufficient day-light to penetrate. The management is now looking for more energy efficient lightning. Several years ago LED lightning was installed in several places. Still their annual electricity use is rather high. During our discussion it became clear that this issue has a high priority. The coming months they will try to register the electricity use per source, allowing actions to be taken. During my visit I noticed that lights were on whereas nobody was around. Motion sensors would be a solution for this, as continual burning of lighting can be identified as a source of large energy consumption. Already in 2013 the installation of solar cells was considered. At that time the pay-back time was still too high. Given the high electricity use in 2015 in combination with more efficient and cheaper solar cells, The Dutch could reconsider this possibility.

Het clubhuis van The Dutch is voorzien van moderne energietechnologie, is goed geïsoleerd en voorzien van grote ramen om daglicht door te laten. Het management beraadt zich momenteel op meer energie efficiënte verlichting en op een aantal plekken is men overgegaan op LED verlichting. Ondanks deze activiteiten is het totale energieverbruik aanzienlijk hoog. In 2016 wordt een analyse gemaakt van het energieverbruik per bron om zodoende maatregelen te kunnen nemen om het energieverbruik te reduceren. Tijdens mijn bezoek viel het op dat in diverse lokalen het licht brandde terwijl er geen activiteiten waren. Bewegingssensoren zouden het onnodig verbruik van energie aanzienlijk kunnen verlagen. The Dutch heeft al in 2013 overwogen zonnepalen te plaatsen. Echter toen bleek de pay-back time dermate lang dat men daarvan heeft afgezien. Gegeven het hoge energieverbruik in 2015 en het feit dat zonnepanelen steeds efficiënter en goedkoper worden, zou The Dutch haar beslissing uit 2013 kunnen heroverwegen.

Supply Chain

The use of certified products in the clubhouse and on the golf course is standard practise at The Dutch. Only legislated fertilizer products and chemicals are used, and the management is striving to use as less as possible within the set quality boundaries. The Dutch is still experimenting with the rates of fertilization as the course is still rather young. During our discussion it became clear that quality of the greens and sustainability must be balanced to fulfil the expectation of the players at this top course. To further optimise the rate of fertilization The Dutch uses data on the chemical composition of soil and grasses. In the clubhouse waste streams are separated as much as possible, i.e. plastics, glass aluminium and paper.

The Dutch maakt zoveel mogelijk gebruik van gecertificeerde producten, zowel in het clubhuis als in de baan. Alleen wettelijk toegestane meststoffen en bestrijdingsmiddelen worden op The Dutch gebruikt en alleen daar waar nodig en zo min mogelijk, dit alles binnen de gestelde kwaliteitseisen. Aangezien de baan pas recentelijk is geopend wordt er nog intensief geëxperimenteerd met bemesting. De jaarlijkse hoeveelheid bemesting wordt o.a. gebaseerd op bodem fysische en chemische eigenschappen in combinatie met de kwaliteitseisen. In het clubhuis worden afvalstromen zoveel mogelijk gescheiden.

Pollution Control

The personnel is well instructed on the impact of handling on the environment, and have knowledge to prevent pollution. Waste water is discharged according to legislation. At the greenkeepers location all materials are stored correctly, and machines are cleaned on impervious floors, albeit with a few cracks in it. Within the coming years a new greenkeepers accommodations will be built with all modern techniques to prevent pollution as much as possible. No-spray zones are standard near surface waters. The Dutch does not use chemicals to eliminate annual bluegrass on their greens. Instead greenkeepers (and groups of volunteers) simply hand-pick these grasses before mowing. Charging stations are available for electric cars.

Het personeel streeft een hoog kwaliteitsniveau na en is goed op de hoogte bedrijfsrisico’s en effecten van bedrijfsvoering op het milieu. Afvalwater wordt geloosd conform wettelijke voorschriften. In de greenkeeperslocatie zijn alle chemicaliën opgeslagen volgens de wet, machines worden schoongemaakt op een vloeistofdichte vloer. De vloer vertoonde wel enkele scheurtjes. Binnen nu en enkele jaren zal er een nieuwe greenkeeperslocatie gebouwd worden die zal voldoen aan alle wettelijke verplichtingen. The Dutch hanteert spuitvrije zones om en nabij oppervlaktewater. Straatgras in de greens wordt met hand verwijderd. The Dutch beschikt over oplaadpalen voor elektrische auto’s.

Community

The golf course is not open to the public. There is however a public footpath crossing the course that is open to hikers and bikers. The vegetation next to this dike path functions as an ecological corridor, linking the Lingepolder with Lingebos. Together with local organizations The Dutch maintains this historic dike. All personnel is properly trained and courses are offered to further increase their knowledge on safety and sustainability. Members and greenfee players are informed on maintenance issues via their website and club magazine.

De baan is niet vrij toegankelijk voor wandelaars, wel loopt er een tot de baan behorend vrij toegankelijk dijk langs de zijkant van de baan. De vegetatie links en rechts van dit pad zorgt voor migratieverbinding voor dieren tussen de Lingepolder en het Lingebos. De dijk wordt in samenwerking met de lokale overheid onderhouden. Het personeel krijgt regelmatig cursussen op het gebied van veiligheid , baanbeheer en duurzaamheid aangeboden om zodoende de kennis op peil te houden. Via de website en een course magazine worden leden en greenfeeers geïnformeerd over wetenswaardigheden over de baan en The Dutch in het algemeen.

Documentation Reviewed

Conclusion

The Dutch has demonstrated that a high service level can perfectly well be combined with sustainable management both in the clubhouse and on the course. I, Adrie van der Werf therefore recommend The Dutch to be awarded for the GEO certificate

Certification Highlights

1. The Dutch irrigates their greens by hand and only spot-wise where necessary, resulting in less water usage and perfect maintained greens with hardly any Poa annua. Annual bluegrass is simply removed by hand.
2. The look and feel of the course resembles that of the famous links courses in the UK, despite the fact that the course was built around 2010 and so is still relatively young.