Stichting Golfpark Spandersbosch

GEO Certified® 05/2016
Hilversum,
Netherlands
Telephone: 035-6857328
Luchtfoto_boschbaam_club_image

Executive summary (English & local language)

Golfpark Spandersbosch has a rich combination of nature and golf. The holes are situated on both sides of the green bridge (overpass for flora and fauna). The nine holes par3-4 (Bosch-course) and the nine holes par 3 course (Crailoo-course) are designed by Jol Golf Design. The maintenance philosophy “adjusting the golf course to the natural areas” can clearly be seen. A big variety of small changes in the maintenance have made this golf course a safe haven for many plant and animal species and a good challenge for golf players.
The management of Stichting Golfpark Spandersbosch had decided to start the course for GEO certification because it connects well to the principles. With experts on different subjects (nature, landscape and certification) the project group started to work towards the GEO certificate. This has led to a thorough process, substantial request documents and several good examples in their daily practices that show that sustainable golf course maintenance is truly implemented in the organization.

Golfpark Spandersbosch kent een rijke combinatie van natuur en golf. Aan weerszijden van de opgang naar het ecoduct (natuurbrug) zijn de holes gesitueerd. De 9 holes par 3-4 (Boschbaan), en 9 holes par 3 baan (Crailoobaan) zijn ontworpen door Jol Golf Design. De beheerfilosofie: “het inpassen van een golfbaan in een natuurgebied” is in de praktijk ook duidelijk terug te zien. Een grote aaneenschakeling van kleine ingrepen maakt deze golfbaan tot een thuis voor vele soorten planten en dieren en buitengewoon uitdagende holes voor de golfers.
Het bestuur van Stichting Golfpark Spandersbosch heeft besloten tot het in gang zetten van het certificeringstraject omdat het zo goed aansluit bij de uitgangspunten van dit golfpark.
Met expertise op diverse gebieden (natuur, landschap, certificering) is de projectgroep aan de slag gegaan om het GEO-certificaat te behalen. Dit heeft geleid tot een gedegen proces aanpak, inhoudelijk goede aanvraag en diverse mooie praktijkvoorbeelden die laten zien dat duurzaam golfbaanbeheer daadwerkelijk gedragen wordt door de organisatie.

Nature

Golfpark Spandersbosch has a rich combination of nature and golf. The holes are situated on both sides of the green bridge (overpass for flora and fauna). This makes the golf course an integral part of the ecological network. The golf course can be characterised as a woodland course with a large area of coniferous woods. The rough, carry’s and directly next to the other short grass vegetations, nature is dominantly present and transfers to the spacious heathlands near the golf course. This provides for a wonderful scenery and a high biodiversity. Because the golf course is situated next to natural areas, the course is frequented by species that need larger habitats. For example the grass snake and the black woodpecker.
The golf course is leased from the Goois Natuur Reservaat (local nature organization). Because only the holes are leased from the nature organization, the maintenance of the entire golf course is done in close cooperation with the Goois Natuur Reservaat (GNR).


Golfpark Spandersbosch kent een rijke combinatie van natuur en golf. De golfholes liggen tegen de flanken van een groot ecoduct en de baan maakt daarmee integraal onderdeel uit van een ecologische verbindingszone. De baan is te karakteriseren als een bosbaan met veel naaldhout. In de rough, de carrry’s en direct grenzend aan de kortere grasvegetaties neemt de natuur een dominante positie in en loopt over in uitgestrekte heidevelden die grenzen aan de golfbaan. Dit leidt tot mooie beelden en een grote biodiversiteit. Door de aangrenzende natuurgebieden komen ook soorten voor op de golfbaan die duidelijk afhankelijk zijn van grotere leefgebieden. Denk aan de zwarte specht en de ringslang.
De golfbaan wordt gepacht van het Goois Natuur Reservaat. Doordat sec de spelonderdelen zijn verpacht is er voor het beheer van het gehele golfpark sprake van een nauwe samenwerking tussen het golfpark en het Goois Natuur Reservaat.

A large part of the holes are situated in a shady environment which leads to pressure on the health of the turf grass. This challenges the maintenance. The focus for maintenance is the transition of the turf grass to more red fescue and bent grasses, but because of the setting of the golf course this will take time to complete.

Veel van de holes zijn gelegen in een schaduwrijke omgeving, hetgeen een flinke druk op de grasvitaliteit verzorgt. Dit maakt het beheer niet eenvoudig. Er wordt veel energie gestoken in het omvormen van de greens naar struis-roodzwenk dominantie, maar mede door de setting gaat dit gestaag.

Many of the activities are executes in concertation with the GNR. Long term activities are focussed on transforming the non-native coniferous woodlands to more indigenous mixed woodlands with oak, birch and Scots pine. On a regular base, parts of the rough are depleted from nutrients, ant hills are isolated and invasive species like black cherry are removed. When the safety of the golf player can be ensured, dead wood is left where it stands. Log piles are constructed to provide shelter and nesting locations. There are several spots of open sand, steep slopes and other different altitude differences that create microclimatic situations and form interesting habitats. Rough and banks are mowed in phases.

Veel van de activiteiten gaan in nauwe samenspraak met het GNR. Er zijn langere termijn activiteiten gericht op omvorming van het bos van uitheemse naaldhoutsoorten naar inheemse gemengde bossoorten (eik, berk, grove den). Regelmatig worden er stukjes rough verder verschraald, mierennesten afgezet en invasieve soorten zoals Amerikaans vogelkers worden bestreden.

Water

The golfpark uses surface water and potable water. The total area of water features is about 1.5 hectares. Potable water is used in the club house, driving range buildings and the maintenance facility. Surface water is used for irrigation of tees, fairways and greens.

Het golfpark maakt gebruik van oppervlakte- en leidingwater. Het totale oppervlakte aan water is ca. 1,5 hectare. Leidingwater wordt ingezet in het clubhuis, driving range en werkplaats. Oppervlaktewater wordt ingezet voor beregening van tees, fairways en greens.

The golfpark uses both potable water and surface water. The golf course has acces to a ground water source but does not use this. So far, surface water has been enough in both quantity and in quality. The usage numbers of potable water are fairly average since the installations are modern and the sensitive use of it. To name some examples: catering personnel is taught awareness when using the sinks and compressed air is used when cleaning the machines before using water.

Het golfpark maakt gebruik van oppervlakte- en leidingwater. Alhoewel er de beschikking is over een grondwaterbron, wordt deze niet gebruikt: het oppervlaktewater is tot op heden van afdoende kwaliteit en volume. Leidingwater verbruik zeker niet excessief door de relatief nieuwe installaties en het verantwoord omgaan met leidingwater. Voorbeelden hiervan: bewustwording bij horeca personeel t.a.v. spoelbakken e.d. Gebruikmaking van lucht om machines af te blazen alvorens deze na te spoelen.

The head greenkeeper works towards a minimum amount of irrigation. The argument for this is to promote the desired grass species. In order to decide on the amount of irrigation water the weather forecast and current levels of soil moisture are checked. These evaluations are not yet standardised, a soil moisture meter would provide an added value to the decision making process.

De hoofdgreenkeeper stuurt zoveel mogelijk aan op minimale beregening. Argument hiervoor is o.a. het bevorderen van de gewenste grassoorten. Voor het beoordelen van de benodigde beregeningsgift wordt er gekeken naar zowel de weersvoorspellingen als de huidige vochttoestand. De beoordeling van de vochttoestand is nog weinig geobjectiveerd: een bodemvochtmeter zou een grote meerwaarde betekenen voor het besluitvormingsproces.

Because of the high iron content groundwater and surface water are not suited for cleaning the machines with. This means the greenkeepers use potable water to do so. In order to minimise the use of valuable potable water for this, the machines are first cleaned with compressed air. During staff meetings there is attention for the further minimizing of water use.

Door het hoge ijzergehalte is het grondwater/oppervlaktewater niet erg geschikt voor het schoonspuiten van de machines waardoor er gebruik gemaakt moet worden van leidingwater. Door echter eerst de machines schoon te blazen en vervolgens te spuiten met water wordt getracht verbruik te minimaliseren. Tijdens overleg met het personeel is er aandacht voor minimaliseren verbruik.

Energy

In the club house, the driving range building, practice facilities and maintenance facility energy is used. The usage numbers are present as well as the possibilities to save on the use of energy. Several of these actions for saving on energy are already executed. The effect on the overall usage is not yet noticeable in the usage numbers.

Voor het clubhuis, driving range, oefenfaciliteiten en de werkplaats wordt energie gebruikt. Het verbruik is in beeld en ook een belangrijk deel van de besparingsmaatregelen die momenteel mogelijk zijn, zijn in beeld. Op diverse onderdelen zijn maatregelen ook al doorgevoerd. De effecten daarvan zijn nog beperkt zichtbaar in de verbruikscijfers.

The different usage numbers of Golfpark Spandersbosch have been stable over the past three years.
However, the usage of natural gas has increased by almost 20% during the last years. This will have to be analysed and is part of the action plan.

Het verbruiksniveau van golfpark Spandersbosch is de afgelopen drie jaar op de diverse verbruiksonderdelen redelijk gelijk. Het gasverbruik is wel behoorlijk toegenomen (ca. 20%). Dit verdient dan ook wel de aandacht in de komende periode. In het actieplan is hier aandacht voor.

At the moment, the golfpark does not purchase green energy. This is a point of attention for the following period. The possibilities for installing solar panels for both energy supply and heating water is being analysed.

Momenteel wordt er nog geen groene stroom gebruikt. Dit is een aandachtspunt voor de komende periode. De mogelijkheid om zonnepanelen te gaan gebruiken voor zowel stroomopwekking als warmwater wordt onderzocht.

The golfpark has researched possibilities for energy saving. A good example of this is the installation of led-lights that are used for lighting the putting green near the club house. The municipality of Hilversum has offered to analyse the use of energy and the Golfpark has taken up this offer. The process-based approach to this project is remarkable: the analysis has been executed and the next point of action is to research the time for recovery of investments and which actions should be taken accordingly.

In de afgelopen jaren is er al wel aandacht voor energiebesparing. Een mooi voorbeeld zijn de Led-lampen die gebruikt worden voor het verlichten van de puttinggreen bij het clubhuis. Het aanbod van gemeente Hilversum om het energieverbruik te analyseren is aangegrepen. Interessant is de pocesmatigheid waarmee dit wordt opgepakt: het onderzoek is uitgevoerd en momenteel is er als actiepunt opgenomen om te onderzoeken wat de terugverdientijden zijn en daarmee welke acties redelijkerwijs uitgevoerd kunnen worden.

Supply Chain

Golfpark Spanderbosch has made a start in creating a more sustainable supply chain. Several plans for the following years have been made to take further concrete actions. On the subject of using fertilizers an plant protection products, the greenkeeping is already taking actions to optimize this for the turfgrass.

Golfpark Spandersbosch heeft een start gemaakt met het verdiepen in de mogelijkheden voor verduurzaming van de toevoerketen. Er zijn diverse plannen opgezet om dit de komende jaren verder uit te werken. Op het onderdeel pesticiden gebruik en bemesting wordt al actief gewerkt aan optimalisatie.

Golfpark Spandersbosch has a purchasing policy with ethical principles which is used to inform both the suppliers and guests about their ambitions on sustainable purchases. The next three years Spandersbosch will discuss the possibilities for purchasing more sustainable products with suppliers that supply for more than €50.000 a year.

Golfpark Spandersbosch beschikt over een inkoopbeleid waarmee gasten en leveranciers op de hoogte gebracht kunnen worden van doelstellingen met betrekking tot duurzaam inkopen. In de komende periode van 3 jaar zal met de leveranciers met een volume van meer dan 50000 euro per jaar gesproken worden voor mogelijkheden van verdere verduurzaming van de keten.

The head greenkeeper wishes to use no pesticides at all. In cooperation with AHA de Man, the contractor that is responsible for the course maintenance, agreements have been made to promote a healthy soil life and grass plant. This will lead to an absolute minimum or rather no use of inorganic fertilizers and plant protection products.

De hoofdgreenkeeper heeft een groot bezwaar tegen het gebruik van pesticiden. Er is in samenwerking met AHA de Man, de aannemer die de verantwoordelijkheid heeft over het baanbeheer, afgesproken om op Golfpark Spandersbosch te focussen op een goed bodemleven en daarmee vitale grasplant met als doelstelling om an-organische meststoffen en pesticiden te reduceren tot een absoluut minimum en indien mogelijk dus 0.

Most of the grass clippings are not collected, but remain on the golf course to serve as nutrients. Grass clippings from the greens are collected and stored in a closed container before it is carried off.
The next years the waste management will be reviewed in order to better separate waste in different waste streams in order to minimise the amount of residual waste.

Een groot deel van het maaisel wordt niet ingezameld, maar blijft liggen als voeding. Gras van de greens wordt ingezameld en centraal opgeslagen in een afgesloten container om vervolgens af te laten voeren.
Er wordt de komende periode gezocht naar mogelijkheden de afvalinzameling meer te richten op het scheiden van afval en daarmee vooral het minimaliseren van de hoeveelheid restafval.

Pollution Control

No law infringements have been noticed during the audit visit on Golfpark Spandersbosch. According to the organization, all facilities comply to the Dutch laws and local regulations.

Er zijn geen milieuovertredingen geconstateerd ten tijde van het auditbezoek aan Golfpark Spandersbosch. Ook naar eigen zeggen voldoen de accommodaties aan vigerende wet- en regelgeving.

In 2015, a water analysis has been conducted. Since the current situation complies to the wishes of the Golfpark, this analysis is used to form the target values for water quality. During the future monitoring the Golfpark will monitor any deviation of these values in order to discover any sources of pollution. Naturally, these sources of pollution will be addressed.

In 2015 is een wateranalyse gedaan. Gezien de prima uitgangswaarden wordt deze meting als streefwaarde gehanteerd. Bij de jaarlijkse monitoring in de toekomst, zal er bij afwijkingen gezocht worden naar de oorzaak om vervolgens te kunnen werken aan het wegnemen van de verontreiniging.

The accommodation is connected to the main sewer system. The oil filters and collector trays are emptied and cleaned on a regular base. The washing pad has been constructed in a way that effluent water really streams towards the discharge system.

De accommodatie is aangesloten op het openbaar riool. De diverse vetputten/olie-vetafscheider worden tijdig geleegd. De wasplaats is dusdanig geconstrueerd dat effluent ook daadwerkelijk afvloeit op de afvoer.

The use of hazardous products is avoided as much as possible. Where necessary (diesel, petrol, oil) these products are only used by qualified workers. The products are stored in special storage facilities and cupboards and handled with care.

Het gebruik van gevaarlijke stoffen wordt zoveel mogelijk vermeden. Waar dat echter noodzakelijk is (denk aan diesel, olie e.d.) wordt er alleen met deze producten omgegaan door geschoold personeel.

To monitor and prevent pollution through a standard procedure, a work instruction has been created that is used during the annual monitoring.

Ter controle en preventie is er een werkinstructie opgezet waarin staat dat jaarlijks volgens een vaste procedure de milieurisicos in beeld worden gebracht.

Community

Golfpark Spandersbosch is situated on a location that serves different functions, such as nature, sports and settlements and is adjacent to different property owners. The GNR, sports clubs, local residents and other organizations are known to the Golfpark. Depending on the role, contact with these organization varies in frequency, most contact goes out to the GNR. The head greenkeeper has a big role in the practical execution. By mutual harmonising , the interests of both the golf players and nature are combined in the maintenance of the golf course.

Golfpark Spandersbosch ligt te midden van een divers aantal functies (natuur, sport, bewoning) en grenst aan diverse terreineigenaren. Het Goois Natuur Reservaat, sportclubs, aanwonenden en andere organisaties zijn bij het golfpark in beeld. Afhankelijk van de rolverdeling is er meer of minder contact met deze organisaties, maar het meest is er contact met het Goois Natuur Reservaat. De hoofdgreenkeeper speelt hier op uitvoerend niveau ook een grote rol. Door veel af te stemmen worden de belangen van zowel de golfer als de natuur gecombineerd in de uitvoering.

The catering is provided by the Golfpark itself since 2015. This was an intensive swith over but provides more influence on the purchasing policies, use of water and energy and other subjects. For the personnel in employment of the Golfpark a risk inventory has been conducted. The course maintenance is executed by contractor AHA de Man. The head greenkeeper Olaf Langendorff has the responsibility and knowledge to preserve contact with the surrounding terrains and organizations.

In 2015 is de horeca in eigen beheer gekomen. Dit is een flinke omschakeling, maar levert in ieder geval het voordeel van een grote mate van invloed in zaken als inkoopbeleid en gebruik van water, energie e.d. Voor het personeel in eigen dienst is er een Risico inventarisatie en evaluatie uitgevoerd.
Het beheer en onderhoud wordt uitgevoerd door AHA de Man. De vaste kracht in de vorm van hoofdgreenkeeper Olaf Langendorff zorgt voor een goede verbinding met het gebied.

From out the golfpark, a working group with different specialties has been formed. There is knowledge of certification processes, nature management, communication, maintenance of outdoor spaces and ecology. This composition has led to a complete audit request form and will be able to work out the actions during the next years.

Vanuit het golfpark is een werkgroep samengesteld met diverse vaardigheden. Zo is er ervaring met certificeringsprocessen, natuurbeheer, natuur communicatie, beheer van buitenruimte en ecologie. Deze samenstelling heeft geleid tot een goede aanvraag rapportage en zal daarmee ook de komende jaren goed vooruit moeten kunnen.

The golfpark has knowledge of the cultural history of the landscape and the direct surroundings. The adjustments of the terrain during the past and for the construction of the golf course have resulted in no cultural values that are present. However, the green bridge next to the golf course might prove to be an important future feature of this region.

Er is inzicht in de cultuurhistorie en de ontstaansgeschiedenis van dit gebied. De aanpassingen in de afgelopen decennia hebben er voor gezorgd dat op het direct terrein van het golfpark geen grote cultuurhistorische waarden zijn. Wellicht dat in de toekomst de aanleg van het ecoduct, waar het golfpark tegenaan ligt, wordt gezien als een belangrijk onderdeel van de huidige tijdsgeest.

The golfpark showed several examples of internal communication concerning sustainability. By using newsletters information about the natural values on the golf course and sustainable management is distributed.

Het golfpark heeft diverse voorbeelden kunnen laten zien van interne communicatie met betrekking tot duurzaamheid. Aan de hand van nieuwsbrieven wordt er veel uitgelegd over natuur op de golfbaan en de aanpak met betrekking tot duurzaam beheer.

By the close contact with the managers of the adjacent terrain, a good position on communication about natural values is provided. In this, the GNR plays an important part. Planning and executing actions in collaboration is one of the targets of Spandersbosch.

Door in contact te staan met de beheerders van aangrenzende terreinen wordt getracht een goede positie in te nemen. Goois Natuur Reservaat is hierin een belangrijke speler. Het gezamenlijk optrekken, en in gezamenlijkheid uitvoeren van plannen is een speerpunt.

Documentation Reviewed

Conclusion

I strongly advise Golfpark Spandersbosch to be rewarded with the GEO certificate for sustainable golf course management.

Ik adviseer Stichting Golfpark Spandersbosch het GEO-certificaat te verstrekken

Certification Highlights

Collaborative management approach with adjoining land managers and nature reserve, contractors and local organisations

High biodiversity value is maintained by natural vegetation corridors

Hilversum municipality to undertake energy audit and help direct club action plans and investment