Golfclub Zwolle

GEO Certified® 03/2011 GEO Re-Certified 02/2015
Zwolle,
Netherlands
Telephone: +31(0) 38 4534270
927__original_club_image

After playing on its first premises in Soeslo from 1984, Golfclub Zwolle moved to a 10-holes course on new grounds in 1995. The current clubhouse was constructed in 2002, and the course was expanded to the current 18-hole course in 2003 and now includes four par-3 practice courses and a driving range. The total surface area of the premises is now 75 hectares.
The course lies on a transition zone from a cover-sand landscape to stream-valley landscape and was constructed on extensive agrarian fields. The course - designed by Alan Rijks - can be…

Paul van Kan, GEOSA, Accredited Verifier Read verifier report.

GEO Certified® Report

GEO Certified® is the symbol of great golf environments worldwide – designating that a golf facility has met a credible standard in the areas of nature, water, energy, supply chain, pollution control, and community, and is committed to continually improve. GEO Certified® is widely trusted and endorsed by a growing number of organizations and people, both inside and outside golf.

Click below to read about the activities undertaken by this golf facility to operate sustainably.

Facility details

Golf Courses
Wedstrijdbaan (18 holes, 6072 metres, year opened 1995)
1 Clubhouse(s)
1 Maintenance Facility/Facilities
1 Pro Shop
1 Practice Facility/Facilities

Nature

The golf course terrain comprises 75 hectares; 30 hectares account for the technical elements and the other 45 hectares consist of water, natural elements and recreational facilities. The golf course is designed by golf course architect Mr. Alan Rijks. The structure of the landscape played a large role in the development of the design. The landscape is characterised by the transition from a wet, brook valley to higher located windborne sand deposits. The golf course is located on the flanks of the Herfterwetering (leat). The development of diverse natural elements and types of vegetation offer all sorts of opportunities for different animal species. Specifically butterflies, dragonflies, amphibians/reptiles, birds and other small mammals will profit from the natural elements found on the golf course. The landscape of the golf course serves a regional ecological function and the preservation of both its structure and of the ecological connecting areas is of great importance.

De golfbaan heeft een oppervlakte van ongeveer 75 hectare. De golftechnische onderdelen beslaan circa 30 hectare, de overige 45 hectare bestaan uit water, natuurlijke elementen en recreatieve voorzieningen. De baan is aangelegd op basis van ontwerpen van de golfbaanarchitect Alan Rijks. De landschappelijke opbouw van het plangebied heeft in de ontwerpen een belangrijke rol gespeeld. Het landschap in het plangebied kenmerkt zicht door de overgang van het natte beekdal naar hogere dekzandruggen. De golfbaan ligt in en op de flanken van het beekdal van de Herfterwetering. De ontwikkeling van diverse natuurlijke onderdelen en vegetatietypen biedt mogelijkheden voor de verschillende diersoorten. In het bijzonder dagvlinders, libellen, amfibieën/reptielen, vogels en kleine zoogdieren zullen profijt hebben van de genoemde natuurlijke onderdelen op de golfbaan. Dit is een belangrijk aspect aangezien de golfbaan een duidelijke functie heeft in regionaal ecologisch en landschappelijk opzicht. Hierbij is vooral het behoud van de landschappelijke structuur en ecologische verbindingszones van belang.

Consultation & Surveys

This golf facility consults the following organizations regarding landscape heritage conservation:

 • Provincie Overijssel
 • Landschap Overijssel
 • Gemeente Zwolle

The following landscape assessments and surveys have been undertaken at this golf facility:

Title Author Date View document
Faunaonderzoek Zwolle & De Horte EcoGroen Advies 2014/03/18

This golf facility consults the following organizations regarding ecosystem protection and enhancement:

 • AOC De Groene Welle
 • EcoGroen Advies BV
 • Gemeente Zwolle

The following ecological surveys have been undertaken at this golf facility:

Title Author Date View document
Groenbeheerplan golfbaan zwolle Grontmij 2007/08/20 Download
Ecological management plan GOLFCLUB ZWOLLE 2010/10/01 Download
Vegetatieontwikkeling ecozones golfbaan E.J. Weeda; botanisch onderzoeker Alterra (Wageningen) 2014/01/27 Download

Rare, protected and notable species occurring at this golf facility:

Local name Scientific name
Koekoek Cuculus canorus ssp. canorus
Grutto Limosa limosa ssp. limosa
Graspieper Anthus pratensis ssp. pratensis
Groene specht Picus viridis ssp. viridis
Huismus Passer domesticus ssp. domesticus
Huiszwaluw Delichon urbica ssp. urbica
Oeverloper Tringa hypoleucos
Ransuil Asio otus ssp. otus
Ringmus Passer montanus ssp. montanus
Roerdomp Botaurus stellaris ssp. stellaris
Slobeend Anas clypeata
Tureluur Tringa totanus ssp. totanus
Visdief Sterna hirundo ssp. hirundo
Wielewaal Oriolus oriolus ssp. oriolus
Moerassprinkhaan Stethophyma grossum
Bruine korenbout Libellula fulva
Bandheidelibel Sympetrum pedemontanum

This golf facility regularly monitors the following species as indicators of environmental quality:

Local name Scientific name
Rietorchis Dactylorhiza majalis subsp. praetermissa
Dotterbloem Caltha palustris subsp. palustris
Echte koekoeksbloem Silene flos-cuculi
Veldrus Juncus acutiflorus
Rossevleermuis Nyctalus noctula
Das Meles meles
Dwergvleermuis Pipistrellus pipistrellus
Vos Vulpes vulpes
Holpijp Equisetum fluviatile
Moerasdikkopmos Brachythecium mildeanum
Hol moerasvorkje Riccardia incurvata
Echt vetmos Aneura pinguis
Blauwe zegge Carex panicea
Ruw walstro Galium uliginosum

Habitats & Designations

This golf facility features the following landscape designations:

Description Designating Authority
Historic Landscapes / Parklands Provincie
Areas of Scenic Beauty Gemeente
Geological Provincie

Area of habitats / vegetation types, and associated designations at this golf facility:

Title Estimated Area (Hectares) Designation
Rough 'ecological' grassland 7,5 Self Appointed
Scrub Vegetation 3.2 Self Appointed
Native Woodland 1,3 Self Appointed
Wetlands 4,5 Self Appointed
Open Water Features 9,5 Self Appointed
Heather and other dwarf shrub communities 0.2 Self Appointed
Maintained Rough + hard Rough 20 Self Appointed

Turfgrass

Size and estimated species composition of amenity turfgrass maintained at this golf facility.

Estimated Area (Hectares) Turfgrass Species Sward Composition (%)
Greens 1.4 Hectares Festuca rubra 30%
Agrostis stolonifera / palustris 40%
Tees 0.8 Hectares Agrostis stolonifera / palustris 40%
Poa pratensis 25%
Fairways 12.0 Hectares Poa pratensis 25%
Lolium perenne 35%
Semi Rough 8.0 Hectares Festuca rubra 30%
Lolium perenne 40%

These turfgrasses are optimal for the circumstances at this club because:
Tijdens de aanleg is de grasmat ingezaaid met een mengsel van 80% festuca en 20% agrostis. Na verloop van jaren is het grasbestand op de greens veranderd naar gemiddeld 30% festuca, 40% agrostis en 30% poa annua. Deze verschuiving komt voornamelijk doordat met behulp van cultuurtechnische maatregelen de viltlaag onder controle wordt gehouden en tevens door ziektedruk. Ondanks het frequent doorzaaien met festuca en agrostisop de greens, ook na de meeste cultuurtechnische onderhoudswerkzaamheden is poa annua sterk concurrerend met de gewenste grassen. Voor de andere spelonderdelen wordt een percentage fijnbladig lolium perenne toegepast tijdens het doorzaaien. Het baanonderhoud heeft als speerpunt om poa annua met minimaal 5% terug te dringen en het aandeel festuca/agrostis op de greens en lolium perenne op de andere spelonderdelen uit te breiden.

This golf facility assesses mowing patterns every: 1 years

This golf facility consults the following individuals / organizations regarding its grassing plan:

 • Dutch Outdoor Concepts

This golf facility is making the following efforts to manage the playing quality expectations of customers:

Activity Description
Establishing clear internal policies for irrigation, fertilization, colour, cutting heights, overseeding etc The course commission adheres to a course management plan that includes all daily operations, frequencies and goals. The manner of maintenance has been established in a contract. The contractor discusses further planning of details during regular meetings.
Promoting the playing quality values of more naturalized turf, particularly fairways and semi-rough Dit heeft nog niet plaatsgevonden. De komende periode zal dit door landelijke ontwikkelingen/strengere voorschriften m.b.t. gebruik herbiciden (Green deal) worden geagendeerd.
Promoting the financial benefits of presenting sustainable surfaces Zie hierboven.
Improving customer understanding around greens maintenance Zie hierboven.
Demonstrating the direct relationship between environmental best practice and year round high quality playing surfaces Sustainable terrain management clearly stipulates to all stakeholders which maintenance measures have been taken and how they are related to the results of good, playable greens and to the limited amount of closures.

Conservation & Enhancement

This golf facility is undertaking the following activities to conserve landscape character:

Activity Description
Allowing seasonal variation of course coloration and texture Groot onderhoud/snoei aan met name de relatief jonge houtopstanden, waarmee afwisseling en ontstaan zoomvegetatie wordt gestimuleerd. Dit in samenhang met de golftechnische vereisten. Daarnaast wordt door zorgvuldig maaibeheer van de roughs extra kleur- en textuurvariatie verkregen.
Appropriately matching mowing lines to contours The mowing lines of the fairways and semi-rough are well tuned in to the undulations and different elements of the terrain.
Protection and restoration of historic features Present historical elements are restored where possible.
Discreet on-course signage and furniture The terrain furniture has been selected with care and is maintained accordingly.
Conservation of specimen trees The older, monumental trees on the golf course have been inventoried and are being caringly managed and maintained.
Screening and softening unsightly man-made features Kunstmatige elementen zoals leggers van bruggen zijn zijn donker gekleurd zodat ze grotendeels wegvallen in het landschap. Schuilhutjes zijn daar waar mogelijk in of tegen bossages geplaatst waardoor ze zoveel mogelijk worden onttrokken aan het landschap.

This golf facility is undertaking the following activities to improve the landscape ecology of the golf course:

Activity Description
Minimizing the amount of amenity grass The surface intensively mowed grass is kept to a minimum. By determining which elements fall outside the game and which are of importance to the character of the natural landscape, only some elements need to be extensively mowed.
Increasing the size of habitat patches Where possible, management is expanded or natural elements are constructed.
Het baanontwerp bevat enkele ecologische corridors van dermate omvang, dat uitbreiding hiervan niet aan de orde is.
Connection of internal habitat patches The nature management plan is aimed at optimising the biodiversity. A part of this includes connecting plant squares, brushwood and water elements.
Connection of patches with external habitats A keen inventory of natural elements both on the course and in its neighbouring landscape allows for improved management and maintenance. For instance, equal goal setting of natural elements on and outside the course can take place.
Creation of habitat corridors The golf course is not located in a national natural ecological corridor. However, connection to and continuity with bordering terrain is actively sought after.
Avoidance of habitat fragmentation Those locations with a high nature value have been indicated in the nature management plan and are being duly protected and maintained.
Improving and diversifying habitat edges Edges of plant squares contain borders and casings.

This golf facility is undertaking the following activities to improve the quality of habitats on the golf course:

Activity Description
Creation of botanically rich rough grassland The natural diversity of vegetation is increased by extensive mowing.
Ecologically informed management of scrub vegetation There is multiannual management plan in place carried out on the basis of a cycle.
Promoting species and structurally diverse woodlands The management plan provides guidelines to an ecologically valuable and durable situation.
Establishment of littoral shelves and marginal vegetation in wetland areas Deze onderdelen zijn al bij de aanleg geïmplementeerd en worden onderhouden volgens het groenbeheerplan
Maintenance of an appropriate balance of open water and aquatic vegetation The management of the banks and the cleaning of the ditches and water elements are carried out in phases. This allows for continuity of both thin and thick vegetation.
Naturalization of linear habitats A division has been made of intensive and extensive green in order to create a good balance between nature and the game of golf.

This golf facility is undertaking the following activities to conserve and enhance biodiversity on the golf course:

Activity Description
Provision of nesting and nectar for pollinators In afstemming met de golfvereisten, bij delen van plantvakken zoomvegetaties in stand houden waarmee grotere variëteit ontstaat en in enkele plantvakken door achterwege laten van maaien creëren van ondergroei waarmee ook schuil- en leefgebied voor kleine diersoorten ontstaat.
Installation of nest boxes Er zijn inmiddels 5 spreeuwennestkasten opgehangen door de baan.
Provision of feeding tables Wordt vooralsnog niet uitgevoerd
Control / management of alien species Non-native, exotic species, are controlled as much as possible.
Bijvoorbeeld de Nijlgans (Alopochen aegyptiaca)
Provision of hibernation areas Various plant squares contain grooves of branches and piles of wood. This allows mammals and amphibians to forage and hibernate.
Creation of micro-habitats (eg log and stone piles) Microhabitats have been created at various locations on the course, such as breeding ground, grooves of branches and woodpiles.

Water

The quality of the natural green elements is directly related to the water’s quality, quantity and level fluctuations. The golf course has a separate water system that is mostly independent from bordering water sources (ditches, the Herfterwetering and the Emmertochtsloot) operated by the Groot Salland district water board. The water system on the golf course exists of a few large water gardens, pools and some smaller water sources. Horizontal drainage is responsible for the drainage of parts of the terrain. This drainage water primarily flows into the water gardens and from there into the Herfterwetering or the Emmertochtsloot via a one-way valve. The one-way valve prevents the leat’s nutrient rich water from entering the golf course’s water sources.

De kwaliteit van de natuurlijke groenelementen hangt sterk samen met de waterkwaliteit, waterkwantiteit en fluctuaties in het waterpeil. De golfbaan heeft een gescheiden watersysteem dat grotendeels los staat van de aangrenzende watergangen (sloten, de Herfterwetering en de Emmertochtsloot) die in beheer zijn bij het waterschap Groot Salland. Op de golfbaan bestaat het watersysteem vooral uit enkele grote waterpartijen, poelen en enkele kleinere watergangen. De ontwatering van de terreindelen op de golfbaan is gereguleerd door horizontale drainage. Deze drainage mondt voor een groot gedeelte uit in de grote waterpartijen. De waterpartijen lozen door middel van een terugslagklep op de Herfterwetering c.q. de Emmertochtsloot. De terugslagkleppen voorkomen dat er voedselrijk water uit de weteringen de watergangen op de golfbaan
instroomt.

Sources & Consumption

The following water audits have been undertaken at this golf facility:

Title Author Date View document
Legionella rapportage Vitens 2013/12/13 Download
Meterstanden GC Zwolle 2015/01/21 Download

The water used at this golf facility is drawn from the following sources:

2014 Source(s) % of supply Total Consumption
Clubhouse(s) Public / Potable 90% 949,000 Litres
Golf Course Surface 100% 15,539,000 Litres
Maintenance Facility/Facilities Public / Potable 5% 949,000 Litres
Other Public / Potable 5% 949,000 Litres
2013 Source(s) % of supply Total Consumption
Clubhouse(s) Public / Potable 90% 830,000 Litres
Golf Course Surface 100% 34,314,000 Litres
Maintenance Facility/Facilities Public / Potable 5% 830,000 Litres
Other Public / Potable 5% 830,000 Litres
2012 Source(s) % of supply Total Consumption
Clubhouse(s) Public / Potable 90% 823,000 Litres
Golf Course Surface 100% 19,522,000 Litres
Maintenance Facility/Facilities Public / Potable 5% 823,000 Litres
Other Public / Potable 5% 823,000 Litres

Irrigation & Efficiency

The following areas receive irrigation at this golf facility:

Greens Daily in season
Tees 2-3 days per week
Fairways 2-3 days per week
Semi-Rough Never
Rough Never
Other Never

The irrigation system at this golf facility is:
Fully computer controlled

The irrigation system at this golf facility is:

Serviced every 1 years

Upgraded every 1 years

Re-calibrated and checked for efficient application every 12 months

This golf facility is undertaking the following activities to maximize irrigation efficiency:

Activity Description
Selection of grass species Doorzaaien met cultivars van struis & roodzwenkgrassen die een lagere waterbehoefte hebben. Hierbij zijn de Grasgids en de extern adviseur een belangrijk hulpmiddel.
Soil decompaction and thatch management Prevention of soil compaction and thatch is a part of regular maintenance.
Timing and dose of water application The modern irrigation system is computer-driven and arranges the water level.
Analysis of soil moisture Soil moisture is regularly measured
Incorporation of evapotranspiration rates and weather data Er is een serviceovereenkomst met onlineweerstation OutdoorAlert, via de website wordt de dagelijkse verdamping weergegeven maar ook in de meerdaagse verwachting meegenomen.
Use of wetting agents Wetting agents are used locally on extremely dry areas.
Maar wordt ook preventief ingezet middels een seizoensprogramma op de greens, voorgreens, tees en een groot aantal fairways.
Overall reduction in irrigated area Door het toepassen van wetting agents op de fairways neemt de beregenings frequentie\intensiteit af.
Targeting of sprinkler heads The irrigation system is comprised of sector sprinklers.
Optimizing system pressure The irrigation system contains an automatic pressure regulator that optimises the mains pressure.
Adoption of cutting edge nozzle technology De spuitmonden worden niet systematisch vervangen, zodra er slijtage of defecten optreden worden ze verwisseld.

This golf facility is undertaking the following activities to conserve / reduce / minimize water consumption:

Activity Description
Low-flow urinals and toilets Toilets are equipped with motion sensors.
Use of water efficient appliances In de meeste kranen zijn waterbesparende zeefjes van www.lieventum.com gemonteerd.
Use of efficient shower technology Waterbesparende douchekoppen
Repairing leaks Leaks are immediately fixed.
Water awareness signage Via narrowcasting wordt er geprobeerd draagvlak te creeren voor minder water gebruik.

Energy

Golf Club Zwolle has been actively pursuing energy savings for some time and has included it as an important theme in their environmental care plan. This plan contains a.o. the policy and formulates the ambitions in carrying out responsible energy usage. Usage statistics of individual elements are logged and analysed on a yearly basis. Energy saving measures taken so far include the installation of a solar energy driven boiler, motion detectors and the use of energy-saving lamps. Furthermore, the club purchases products with a favourable energy label when purchasing new equipment.

Al gedurende enige tijd wordt bij golfclub Zwolle aandacht besteed aan het gebruik van energie, in het milieuzorgplan is dit ook meegenomen als apart thema. Dit plan bevat o.a. beleid, en ambities om verantwoord om te gaan met energie. Verbruiksgegevens per onderdeel worden jaarlijks bijgehouden om deze later te kunnen analyseren. Maatregelen die genomen zijn om verbruik te minimaliseren zijn o.a. het installeren van een boiler die werkt op zonne energie, het installeren van bewegingsmelders en spaarlampen. Ook wordt er bij de inkoop van nieuwe apparatuur gekeken naar het product met het meest gunstige energie label.

Sources & Consumption

The following energy surveys have been undertaken at this golf facility:

Title Author Date View document
Energie Scan Energy Check 2014/03/07 Download
Meterstanden GC Zwolle 2015/01/21 Download

Consumption of renewable energy and resources at this golf facility:

2014 2013 2012
Biogas (Litres) 0 0 0
Biomass 0 0 0
First Generation Bio-Fuels (Litres) 0 0 0
Hydrogen (Litres) 0 0 0
On-site Hydro (kWh) 0 0 0
On-site Solar (kWh) 1182 1350 1250
On-site Wind (kWh) 0 0 0
Renewable Grid Electricity (kWh) 0 0 0
Second Generation Bio-Fuels (Litres) 0 0 0
Wood from sustainable sources 0 0 0

Consumption of non-renewable energy and resources at this golf facility:

2014 2013 2012
Coal 0 0 0
Diesel (Litres) 9005 8895 12387
Heating Oil (Litres) 0 0 0
Hydraulic Oil (Litres) 30 130 210
LPG (Litres) 0 0 0
Natural Gas (Litres) 10632000 13367000 12620000
Non-renewable Grid (kWh) 120976 130405 123421
Petrol (Litres) 679 436 785
Propane / Butane (Litres) 0 0 0
Wood from unsustainable sources 0 0 0

Energy Efficiency

This golf facility is undertaking the following activities to diversify energy and fuel supply:

Activity Description
Adoption of green tariff grid supply Wordt niet gebruikt
Installation of small scale wind turbine Niet van toepassing
Installation of photovoltaic and / or solar panels A solar panel is installed which provides energy for the boiler.
Use of geothermal and / or ground sources Niet van toepassing
Use of Liquified Petroleum Gas (LPG) Niet van toepassing
Use of biodiesel and /or ethanol Bio lubricants are used for the maintenance of the machines
Use of electric hybrid vehicles Electrical golfcarts are used
Use of recycled oils Bio hydraulic oil is used in one maintenance machine

This golf facility is undertaking the following activities to reduce energy consumption:

Activity Description
Investment in low-energy heating and air conditioning systems Naar aanleiding van de energiescan zullen er aanbevelingen worden gedaan ten aanzien van verbeteringen.
Optimizing thermostat levels for heating and refrigeration Naar aanleiding van de energiescan zullen er aanbevelingen worden gedaan ten aanzien van verbeteringen
Enhancement of natural ventilation opportunities Naar aanleiding van de energiescan zullen er aanbevelingen worden gedaan ten aanzien van verbeteringen
Upgrading of building insulation Modern insulation techniques where used during construction.
Use of natural light (e.g. sunlight pipes) Naar aanleiding van de energiescan zullen er aanbevelingen worden gedaan ten aanzien van verbeteringen
Installation of low-energy lighting Energy-saving lighting is attained through the use of as many energy-saving lamps as possible.
Use of motion sensor lighting Movement sensors have been placed in those areas that are not frequently used.
Transition to energy efficient appliances Naar aanleiding van de energiescan zullen er aanbevelingen worden gedaan ten aanzien van verbeteringen
Use of timers with appliances, heating and lighting Naar aanleiding van de energiescan zullen er aanbevelingen worden gedaan ten aanzien van verbeteringen
Educating staff and customers Naar aanleiding van de energiescan zullen er aanbevelingen worden gedaan ten aanzien van verbeteringen

Vehicles & Transport

The maintenance fleet at this golf facility uses the following fuel sources:

Ride-on Mowers Walking Mowers Utility Vehicles
Petrol 0% 100% 45%
Diesel 100% 0% 55%
LPG 0% 0% 0%
Grid Electric 0% 0% 0%
Micro Renewable 0% 0% 0%
Hybrid 0% 0% 0%
Hydrogen 0% 0% 0%

Additional vehicles operated by this golf facility use the following fuel sources:

Golf Carts Cars Buses
Petrol 0% 0% 0%
Diesel 0% 0% 0%
LPG 0% 0% 0%
Grid Electric 100% 0% 0%
Micro Renewable 0% 0% 0%
Hybrid 0% 0% 0%
Hydrogen 0% 0% 0%

This golf facility has established the following schemes to encourage reductions in staff and customer transport emissions:

Activity Description
Car sharing incentives Tijdens grote relatiedagen wordt aan de leden\gasten gevraagd zoveel mogelijk samen te rijden, dit voorziet dan in meer parkeergelegenheid maar zijdelings ook in reductie van vervoersuitstoot.
Group transportation (e.g. buses) De jaarlijkse golf uit-dagen van dames en herendagen verlopen meestal per touringcar.
Secure cycle parking Stallingsfaciliteiten aanwezig, aan het inventariseren of hier ook mogelijkheid is voor elektrische laadpaal
Promoting public transport routes and timetables Openbaar vervoer richting golfbaan is zeer beperkt.
Increasing equipment storage (e.g. lockers) Plaatsing van een lockerunit voor opslag van golfuitrusting zodat (jeugd)leden met de fiets kunnen komen.
Staff showers Apparte douches voor personeel niet aanwezig, kunnen gebruik maken van douches in het clubhuis.
Tax breaking incentives for cycling Op dit moment komen 2 van de 4 greenkeepers dagelijks met de fiets.
Promotion of walk to work campaigns Niet uitgevoerd.
Laadpunt voor elektrische auto's Sinds 2013 is er een laadpunt voor elektrische auto's geinstalleerd.

Supply Chain

The restaurant and pro-shop are outsourced and purchasing is not subject to specific guidelines. The pro-shop is stocked by a shopkeeper from another golf course. 1-1-2015 is Greenkeeping also outsourced .
Local suppliers and products are used as much as possible in purchasing done for the golf course. There is a preference for bulk packaging and various products are delivered in BigBags. This is also valid for the purchase of materials like the use of FSC-certified wood and recycled plastic (hazard poles).
The use of chemical fertilisers is minimised allowing for the greater use of organic fertilisers. Yearly soil analyses support this manner of application. Pesticides are only used on the golf course when there are symptoms indicating the advent of pests or diseases. Water usage is minimised by using surfactants and soil improvers (matrix, store-it).
Various measures are being taken to minimise and separate waste. Waste collection of chemical substances, glass, paper, metal and green waste is done separately.

Het restaurant wordt verpacht hiervoor worden er geen bijzondere voorschriften gehanteerd in het inkoopbeleid. Ditzelfde geld voor de proshop, deze wordt bevoorraad door shophouder van een andere golfbaan, ook hiervoor worden er geen bijzondere acties ondernomen.
Bij het inkoopbeleid van de baan word er zoveel mogelijk gebruik gemaakt van producten van lokale leveranciers. Hierin wordt getracht e.e.a. in bulkvoorraden af te nemen, zo worden verschillende producten aangeleverd in BigBags. Het zelfde geld voor gebruik van materialen denk daarbij ook aan gebruik van bijvoorbeeld hout met FSC keurmerk en gerecycled plastic (hazard palen).
De in te zetten messtoffen worden geminimaliseerd zodat het aandeel organische mestof groter wordt. Door jaarlijks bodemanalyses te nemen is hierop goed in te spelen. Bestrijdingsmiddelen die een toelating voor golfbanen hebben alleen inzetten als zich ziekte of plaag symptomen aandienen. Het gebruik van water terugdringen door het inzetten van oa. surfactants en bodemverbeteraars (matrix, store-it).
Er worden verschillende maatregelen genomen om afval te minimaliseren en te scheiden, denk aan het gescheiden inzamelen van chemisch-, glas-, papier- en metaal- en groen afval.

Purchasing Policies

This golf facility undertakes the following ethical / environmental purchasing activities:

Activity Description
Measures to avoid waste at source Door een juiste afweging te maken ten aanzien van hoeveelheid inkoop en daarbij de houdbaarheidsdatum een bepalende factor laten zijn. Het inkopen en verwerken van verse producten op maat.
Use of local suppliers Samenwerking in de vorm van barteringovereenkomsten met sponsors.
Use of local products Bij de aankoop van producten wordt uiteraard afgewogen om de producten\grondstoffen zoveel mogelijk aan te kopen bij lokale leveranciers.
Selection of certified products Purchasing places special attention to the certification of products.
Use of recycled and recyclable products Purchasing also considers whether a product can be recycled. This is an important element in their final decision.
Selection of products that feature minimal packaging Wordt waar mogelijk rekening mee gehouden, Groente & fruit, big bags, silo's
Use of accredited suppliers (e.g. ISO 14001) Als de prijs\kwaliteitgarantie dit toelaat, het is echter geen standaard regel.

Supply Chain

An overview of the supplier network at this golf facility:

Total number of suppliers Total number of suppliers within 10 Kilometres Total number of suppliers within 100 Kilometres
Food & Beverage 7 3 4
Catering Supplies 7 3 4
Retail 10 6 4
Trade & Contractors 50 30 20
Maintenance Equipment 30 20 10
Course Supplies 20 10 10

Turfgrass Inputs

This golf facility undertakes the following IPM activities:

Activity Description
Encouraging drought and disease tolerant grasses De actuele grasgids wordt geraadpleegd bij graszaadkeuze waarbij de ziektetolerantie, vochtminnendheid en bemestingsbehoefte kritisch wordt beoordeeld.
Managing stress and wear Damage and wear and tear are avoided as much as possible by means of a good maintenance plan.
Enhancement of soil structure Soil structure is improved by means of aerating and through the measurement of results.
Optimization of the growing environment An optimal growth environment is cultivated through a good and actual maintenance plan and through expert advice.
Managing thatch levels Prevention of soil compaction and thatch is a part of regular maintenance.
Managing surface moisture Soil moisture is regularly measured
Establishing thresholds for pests and disease Door het opstellen van een uitgebalanceerd bemestingsplan n.a.v. de uitkomsten van de bodemanalyses zal de ziektedruk afnemen. Ook het monitoren van diverse plaagindicatoren kan op voorhand al informatie geven waar mogelijke plagen zich openbaren. Hierop kan dan actie worden ondernomen.
Scouting for pests and diseases The head-greenkeeper is alert on pests and diseases.
Monitoring / improvement of plant health The head of green-keeping keeps a keen eye on the quality of the grass.

Fertilizer use at this golf facility in the last three years (kg):

2014 2013 2012
Fairways - K - Inorganic 84 48 113
Fairways - K - Organic 0 0 0
Fairways - N - Inorganic 65 46 100
Fairways - N - Organic 0 28 30
Fairways - P - Inorganic 28 50 30
Fairways - P - Organic 0 0 0
Greens - K - Inorganic 218 189 257
Greens - K - Organic 0 0 0
Greens - N - Inorganic 142 130 122
Greens - N - Organic 9 15 17
Greens - P - Inorganic 47 49 67
Greens - P - Organic 0 0 0
Rough - K - Inorganic 0 0 0
Rough - K - Organic 0 0 0
Rough - N - Inorganic 0 0 0
Rough - N - Organic 0 0 0
Rough - P - Inorganic 0 0 0
Rough - P - Organic 0 0 0
Semi-Rough - K - Inorganic 18 18 18
Semi-Rough - K - Organic 0 0 0
Semi-Rough - N - Inorganic 12 12 12
Semi-Rough - N - Organic 0 0 0
Semi-Rough - P - Inorganic 10 10 10
Semi-Rough - P - Organic 0 0 0
Tees - K - Inorganic 197 207 154
Tees - K - Organic 0 0 0
Tees - N - Inorganic 123 116 145
Tees - N - Organic 3 11 19
Tees - P - Inorganic 42 58 42
Tees - P - Organic 0 0 0
Total Fertilizer Use - Inorganic 933 1070 1250
Total Fertilizer Use - Organic 54 66 59

Pesticide use at this golf facility in the last three years (kg):

2014 2013 2012
Fairways - Fungicide - Active Ingredient 0 0 0
Fairways - Fungicide - Total Weight 0 0 0
Fairways - Fungicide - Number of applications per year 0 0 0
Fairways - Herbicide - Active Ingredient 0.2 0.2 0.2
Fairways - Herbicide - Total Weight 3 13 4
Fairways - Herbicide - Number of applications per year 1 1 1
Fairways - Insecticide - Active Ingredient 0 0 0
Fairways - Insecticide - Total Weight 0 0 0
Fairways - Insecticide - Number of applications per year 0 0 0
Greens - Fungicide - Active Ingredient 5 5 3
Greens - Fungicide - Total Weight 79 94 14
Greens - Fungicide - Number of applications per year 6 8 6
Greens - Herbicide - Active Ingredient 1 1 1
Greens - Herbicide - Total Weight 1 1 1
Greens - Herbicide - Number of applications per year 1 1 1
Greens - Insecticide - Active Ingredient 0 0 0
Greens - Insecticide - Total Weight 0 0 0
Greens - Insecticide - Number of applications per year 0 0 0
Rough - Fungicide - Active Ingredient 0 0 0
Rough - Fungicide - Total Weight 0 0 0
Rough - Fungicide - Number of applications per year 0 0 0
Rough - Herbicide - Active Ingredient 1 1 1
Rough - Herbicide - Total Weight 18 37 28
Rough - Herbicide - Number of applications per year 1 1 1
Rough - Insecticide - Active Ingredient 0 0 0
Rough - Insecticide - Total Weight 0 0 0
Rough - Insecticide - Number of applications per year 0 0 0
Semi-Rough - Fungicide - Active Ingredient 0 0 0
Semi-Rough - Fungicide - Total Weight 0 0 0
Semi-Rough - Fungicide - Number of applications per year 0 0 0
Semi-Rough - Herbicide - Active Ingredient 0.2 0.2 0.2
Semi-Rough - Herbicide - Total Weight 6 5 5
Semi-Rough - Herbicide - Number of applications per year 1 1 1
Semi-Rough - Insecticide - Active Ingredient 0 0 0
Semi-Rough - Insecticide - Total Weight 0 0 0
Semi-Rough - Insecticide - Number of applications per year 0 0 0
Tees - Fungicide - Active Ingredient 0 0 0
Tees - Fungicide - Total Weight 0 0 0
Tees - Fungicide - Number of applications per year 0 0 0
Tees - Herbicide - Active Ingredient 0.2 0.2 0.2
Tees - Herbicide - Total Weight 5 5 5
Tees - Herbicide - Number of applications per year 1 1 1
Tees - Insecticide - Active Ingredient 0 0 0
Tees - Insecticide - Total Weight 0 0 0
Tees - Insecticide - Number of applications per year 0 0 0

This golf facility undertakes the following actions to optimize pesticide use:

Activity Description
Selection on the least toxic and lest persistent products Door middel van aanbeveling vanuit de brancheorganisatie NGA en de database van het CTGB worden de toegelaten middelen geselecteerd geselecteerd.
Selection of appropriate products for specific pests and diseases The correct substances are chosen as a result of the expertise present on diseases and plagues, and the use of pesticides.
All diseases and plagues are treated locally, besides the greens and foregreens.
Spot-treatment with handheld sprayers and wipers Naast het gebruik van beschermende kleding inclusief gelaatmasker kan het personeel gebruik maken van de douche faciliteit in het clubhuis.
Calibration and testing of sprayers The ideal measurement is chosen depending on the substances used and the type of weather, thereby realising usage- and dispersion optimisation.
Use of shrouded sprayer and anti-drip nozzles The ideal nozzle is chosen depending on the substances used and the type of weather, thereby realising effectiveness and optimisation.
Non-chemical weed control Het pleksgewijs uitsteken met een mes van paardebloem en wegebree wordt toegepast.
Use of organic and biological products to improve plant health and resistance. Het gebruik van zeewier extracten en melasse producten.

Waste Management

No waste audits have been undertaken at this golf facility.

This golf facility manages key waste streams as follows:

Re-use Recycle Landfill Incinerate
Glass true true false false
Plastic false false true false
Aluminium false true false false
Metal false true false false
Paper & Cardboard false true false false
Grass Clippings false true false false
Cores & Turf false false true false
Sand true false false false
Wood / Timber false true false true

This golf facility undertakes the following activities to continue the lifecycle of materials and resources:

Activity Description
Separation of recyclable materials Various materials are recycled.
Establishment of recycling centers Nog niet uitgevoerd.
Returning clipping to fairways and walkways Fairway grass is not removed but remains on the fairway.
Education of staff and customer education Nog geen actie in ondernomen
Waste awareness campaigns Nog geen actie in ondernomen

Pollution Control

Environmental care is being given a lot of attention nowadays. Think for instance about climate change as a result of human activity. It is easy and tempting to place the responsibility for environmental care in the hands of others or to entrust it to higher institutions. This is not the right attitude since a lot can be done at individual and local levels. Therefore, Golf Club Zwolle has made environmental conservation a central theme in their policy. Their environmental care policy explains the club’s ambitions concerning the golf course and aims to take conservation to the next level.

Tegenwoordig word er steeds meer aandacht besteed aan de zorg voor het milieu. Denk bijvoorbeeld maar aan de ontwikkelingen rondom de veranderingen van klimaat als gevolg van het menselijk handelen. Zorg voor het milieu is ook iets waarvoor de verantwoordelijkheid makkelijk bij anderen of op een hoger niveau gelegd wordt. Dit is onterecht, want ook op individueel of lokaal niveau is er met betrekking tot de milieuzorg winst te behalen. Om deze reden is ook Golfclub Zwolle is betrokken bij het thema milieuzorg. Zo is er beleid opgesteld in de vorm van een milieuzorgplan waarin o.a de ambitie van de golfbaan zijn opgenomen, om de milieuzorg op een hoger niveu te krijgen.

Water Analysis

This golf facility monitors water quality with the following frequency:

Chemical Biological Visual
Inflow Yearly Yearly Daily
On-Site Three Yearly Three Yearly Monthly
Outflow Never Never Monthly

Waste Water

Waste water from this golf facility is managed as follows:

Discharges to Formal Discharge Agreement
Golf Course Stream N/A
Clubhouse Mains Sewer Yes
Maintenance Facility Mains Sewer Yes
Wash Pad Via Oil Separator Yes

Hazardous Materials

Hazardous materials at this golf facility are handled and disposed of as follows:

Secure Storage Registered Uplift
Detergents true false
Cooking Oils true false
Lubricants true false
Pesticide Containers true false
Fertiliser Bags true false
Oil Filters true true
Batteries true true

Pollution Prevention

This golf facility undertakes the following activities to prevent pollution from its maintenance facility and clubhouse:

Activity Description
Storage of equipment and hazardous products on covered, sealed impervious areas Dangerous substances are stored in a certified cabinet.
Maintenance of equipment on covered, sealed impervious areas Large machine maintenance is outsourced whereas small maintenance is conducted on a fluid-sealed floor.
Mixing of pesticides and fertilizers in covered areas Pesticides, insectisides & fungisides are mixed on a fluid-sealed floor.
Mixing of pesticides and fertilizers over impervious surfaces Fertilisers are mixed on a fluid-sealed floor.
Installation of above-ground fuel tanks there is an above-ground fuel tank with secondary containment.
Installation of sufficient secondary containment for fuel there is an above-ground fuel tank with secondary containment.
Provision of containment booms and absorbent materials The drip container of the fuel tank meets all legislative criteria and is large enough.

This golf facility undertakes the following activities to prevent pollution on its golf course:

Activity Description
Eliminating leachate and run-off through careful timing of turf inputs Weather statistics are narrowly watched to determine the ideal timing for the application of pesticides and fertilisers.
Establishment of vegetative buffer strips around water bodies No substances are used in the bank zone of water elements (at least 3m from the water line).
Establishment of emergency spillage response plan Aanwezig bij de brandstoftank.
Controlling erosion and sediment discharge A good mowing policy prevents erosion from taking place.
Establishment of pesticide-free zones No-spray zones have been determined across the entire terrain.
Use of swales and bio-filters to slow and treat surface run-off Niet aanwezig.

Community

Since certification, the golf course and its nature and environmental policy have been regularly promoted. For instance, through publications in local newspapers. The evaluation study, which will be completed in the spring of 2014, will also be used for promotional purposes.
However, there has been ample contact with the golf course’s neighbouring parties throughout the years. Meetings are organised regularly by the executive committee to inform and discuss the developments of the golf course.

Employment & Education

Typical staffing levels at this golf facility are:

Full Time Part Time Seasonal
Club Management 5
Course Management 3 2 1
Food & Beverage 2 3
Golf Coaching 2 1
Retail & Leisure 3

The sustainability working group at this golf facility is comprised of:

 • General Manager
 • Course Manager
 • Committee Members
 • Local Environment NGO

Employees at this golf facility receive the following formal and informal environmental education:

Activity Description
Storage, application and disposal of pesticides Employees are informed about the use, the storage and disposal of chemicals and pesticides. Applying pesticides and chemicals is only done by employees with a license.
Efficient water management Niet uitgevoerd.
Management of accidents and emergencies Staff is trained on several issues. Much is done to prevent accidents and emergencies, when they do happen, date and time are recorded in a log.
Een defibrillator is beschikbaar in het clubgebouw
Management of habitats and vegetation Onderwerp van incidentele instructies.
Waste minimization, separation and recycling Idem
Health & Safety Staff is trained on health & safety issues.
Energy Saving Energiescan laten uitvoeren.
Understanding of landscape and cultural heritage Niet uitgevoerd.
Environmental management planning The management plans that are used, are cummunicated wit the employees.

Community Relations

This golf facility engages with local community groups in the following manner:

Activity Description
Neighbours The golf club is in good contact with the neighbours.
Local Government The golf club has good contact with the local government.
Local Environmental Groups De vereniging heeft de afgelopen jaren het contact met de lokale natuur- en milieugroepen geïntensiveerd. Dat kwam vooral tot stand in het kader van het meerjarige fauna-onderzoek dat komend voorjaar wordt afgerond. Diverse onderzoekers hebben op het terrein van de golfclub onderzoekswerkzaamheden verricht.
Local Community Groups Contact is gezocht met groepen die bijvoorbeeld gebruiik willen maken van de horecavoorzieningen, als onderdeel van een arrangement (bijvoorbeeld een fietstocht). Daarmee wordt bekendheid van de golfbaan en golfsport mede gepromoot.
Media De afgelopen jaren is de golfbaan onderwerp geweest van positief getinte krantenartikelen, waarbij bijvoorbeeld de combinatie van fraaie natuur, recreatievoorzieningen (het fietspad dat de baan doorsnijd) en mooie golfvoorzieningen in de schijnwerpers werd gezet. In een ander artikel werd de golfsport gepromoot (bezoek open dag e.d.).
Local Businesses Local business is involved in sponsor progammes.
Schools & Colleges Contacts with Landstede Opleidingen and AOC De Groene Welle

Land Use & Cultural Heritage

This golf facility provides access and diversified land use for others through:

Activity Description
Maintenance of existing public paths There is a public cycle path and a public footpath.
Creation of new paths and nature trails Niet van toepassing omdat het ontwerp van de baan ook in dit opzicht compleet is.
Installation of effective and welcoming signage Sinds 2013 staat er een nieuw welkomstbord bij de ingang, voorzien van het nieuwe clublogo.
Providing opportunities for other recreation (e.g. fishing) Niet aan de orde voor wat betreft de waterpartijen die worden omsloten door fairways. Daar waar waterpartijen grenzen aan het naastligend recreatiegebied, is bijvoorbeeld vissen toegestaan vanuit die recreatiegebieden.
Partnership conservation and access projects (e.g. community woodland) Niet van toepassing.
Continuation of traditional agricultural activities Niet van toepassing

No archaeological or heritage surveys have been undertaken at this golf facility.

This golf facility does not consult any organizations regarding the conservation of cultural heritage.

This golf facility undertakes the following activities to conserve cultural heritage features:

Activity Description
Buildings (Listed Buildings / Ancient Monuments etc) Niet van toepassing.
Archaeology (Settlements / Agricultural System etc) Niet van toepassing.
Historic Features (Hedgerows / Dykes / Moats / Cairns etc) Historic features like old trees and undulations are maintaned, and looked after.

Communications

This golf facility undertakes the following internal environmental communications:

Activity Description
Provision of newsletters, notice boards & poster display There is information available for members, about species that can bee seen on the course.
Clubmembers are informed via the website, a frequent newsletter and notice boards in the clubhouse.
Members evenings and course walks Leden worden uitgenodigd om deel te nemen aan de vogelinventarisaties, die 2 à 3 maal per jaar plaatsvinden.
Course guides / brochures Nog in ontwikkeling.
Interpretation panels & course signage Information- and warning signs are placed at the entrance of the terrain.
Establishment of a nature trail Niet van toepassing.

This golf facility undertakes the following social and environmental advocacy activities:

Activity Description
Website, press releases & brochures Dit wordt opgepakt zodra de inventarisatiegegevens voorjaar 2014 beschikbaar komen.
Supporting campaigns Vooralsnog niet aan de orde.
Course walks / open days Yearly open day to promote the golfsport and the golfclub
Attending community meetings Vooralsnog niet aan de orde.
Joint practical projects with community Vooralsnog niet aan de orde.