Golfclub Gaasterland

GEO Certified® 11/2013 GEO Re-Certified 01/2017
Oudemirdum,
Netherlands
Telephone: +31 514 604 236
Fbn16_golfbaan_verkl-522x391_club_image

Executive summary (English & local language)

On Thursday, 3 November 2016, I conducted the re-audit of Natuurgolfbaan Gaasterland at Oudemirdum (the Netherlands). The course is situated on the pushed moraine of Gaasterland, in the municipality of De Fryske Marren (in the north of the Netherlands). The club covers an area of 43 hectares, and includes 9 holes, 3 practice holes, a putting green and a driving range. It is of particular interest that, in addition to the promotion of the game of golf, the development of high natural values is one of the principal reasons the course was constructed: 27 hectares of the course’s 43 hectares is actively managed as natural area and only 16 hectares are used for the game of golf. On the 12th of September, 2003, the course was officially opened. In February 2011, the course was accorded the status of listed ‘estate’. The club welcomes golfers as well as hikers. As a result, the Natural Golf Course Gaasterland is the first true natural golf course in the Netherland and the first golf course in Europe that was awarded a Green Label. This label was presented in 2001 by the Dutch Ministry of Agriculture. Natuurgolfbaan Gaasterland displays the perfect combination of golf and nature.

The audit consisted of a review of the submitted documents, an interview with the GEO-responsible and an onsite visit.

Op donderdag 3 november 2016 heb ik de heraudit bij Natuurgolfbaan Gaasterland in Oudemirdum uitgevoerd. De baan is gesitueerd op de stuwwal van Gaasterland binnen de gemeente De Fryske Marren (Nederland). De club beheert een 43ha groot terrein met 9 holes, 3 oefenholes, puttinggreen en driving range. Bijzonder is dat naast het spelen van golf het ontwikkelen van hoge natuurwaarden de belangrijkste reden is dat de baan is gerealiseerd: van de 43ha wordt 27ha actief beheerd als natuur. Slechts 16ha wordt gebruikt voor de golfsport. De baan is officieel geopend op 12 september 2003. In februari 2011 heeft de baan de status van beschermd 'landgoed' ontvangen. Naast golfers zijn ook wandelaars welkom. Natuurgolfbaan Gaasterland is daarmee de eerste echte natuurgolfbaan van Nederland en was de eerste golfbaan in Europa met een 'Groenlabel'. Dit label is in 2001 uitgereikt door het Ministerie van LNV. Deze golfbaan laat zien dat golf en natuur erg goed samen kunnen.

De audit bestond uit het doornemen van de ter hand gestelde documenten, een gesprek met de GEO-verantwoordelijken en een terreinbezoek.

Nature

The golf course is located in Gaasterland at a very special location in the Ecological Main Structure (network of interconnected existing and future nature reserves in the Netherlands). Its structure of predominantly oligotrophic sandy soil with seep influences has given rise to both varied vegetation and significant animal and plant life. Neither golf club members nor visitors are allowed in the natural areas within the course.

De golfbaan ligt in Gaasterland op een bijzondere locatie in de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). De inrichting met overwegend voedselarme zandgronden met kwelwaterinvloed heeft geleid tot het ontstaan van gevarieerde vegetaties met bijzondere flora- en fauna. Leden en bezoekers mogen de natuurgebieden binnen de baan niet betreden.

Under the direction of the GEO committee, a high degree of maintenance is carried out to further increase the natural values of the young course. Many neighbouring natural areas serve as points of reference. In an agreement, with the provincial authorities, Natural Golf Course Gaasterland has indicated which “nature packets” with associated special natural values are to be developed. Through this commitment and intensified and well-planned maintenance, in a time span of 13 years, a natural golf course with a remarkable, natural appearance and high natural values was created. Each year, approximately 30 pairs of sand martins come to breed in the specially constructed sand martin wall, and many types of breeding songbirds can be found. On and around the golf course, nesting boxes are supervised and breeding results are registered on a yearly basis.

There is a thorough nature management plan, so for all locations, it is clear which operations are to be carried out. A clear map with the different nature management types is present. However, a number of nature management issues still require solutions. The necessary management interventions for, for instance, the young mixed woodlands are not represented in detail and it is not clear how to accurately combat spontaneous tree growth in short vegetation.

Onder regie van de GEO-commissie worden veel beheermaatregelen uitgevoerd om de natuurwaarden van de jonge baan verder te verhogen. Verschillende in de directe omgeving gelegen natuurgebieden dienen daarbij als referentie. Natuurgolfbaan Gaasterland heeft een overeenkomst met de provinciale overheid waarin is vastgelegd welke 'natuurpakketten', met bijbehorende bijzondere natuurwaarde zullen worden ontwikkeld. Door deze inzet en het intensief voeren van planmatig beheer is binnen 13 jaar een natuurgolfbaan ontstaan met een bijzonder natuurlijke uitstraling en hoge natuurwaarden. Ieder jaar nestelen ongeveer 30 paartjes oeverzwaluwen in de speciaal aangelegde oeverzwaluwenwand en worden vele broedende (zang)vogels waargenomen. Jaarlijks worden op en rond de golfbaan nestkastcontroles uitgevoerd en worden de broedresultaten geïnventariseerd.

Voor het uitvoeren van het natuurbeheer is een goed beheerplan aanwezig. Hierdoor is duidelijk welke beheersmaatregel waar moet worden uitgevoerd. Ook is een duidelijke kaart met de locatie van verschillende natuurbeheertypen aanwezig. Toch zijn er ook nog een aantal belangrijke beheervraagstukken die moeten worden opgelost. Zo zijn bijvoorbeeld de noodzakelijke beheerinterventies binnen de jonge gemengde bossen niet uitgekristalliseerd en is nog niet duidelijk hoe de spontane opslag van bomen binnen de korte vegetaties het beste kan worden bestreden.

The management plan does not only describe management but it also pursues issues such as evaluation and monitoring. Every year starting from 2011, all species (dragonflies, birds, butterflies, vascular plants and mosses) are recorded. These records prove that on the course, 20 species occur that appear on the “Red List” (this is a list of gravely threatened plant and animal species in the Netherlands). Unfortunately, there is no monitoring of (protected) species of fish and mammals. This may cause the course, when dredging marshes, to no longer meet the requirements prescribed in the Dutch Flora and Fauna Act (DFFA).

Naast een beschrijven van het beheer gaat het beheerplan ook in op de evaluatie en monitoring. Vanaf 2011 worden alle soortgroepen (libellen, vogels, vlinders, vaatplanten en mossen) jaarlijks geïnventariseerd. Daaruit blijkt dat op de baan 20 soorten van de 'Rode Lijst' voorkomen (= in NL ernstig bedreigde plant- en diersoorten). Helaas worden (beschermde) vissen en zoogdieren niet gemonitoord. Hierdoor kan het zijn dat de golfbaan, bijvoorbeeld bij het baggeren van vennen, niet aan de eisen van de Flora- en faunawet (Ffwet) voldoet.

The composition of the grasses on the greens reveals a high percentage of red fescue (90%). In addition, there is also a lot of bent grass (10%). There is only a very small percentage of annual meadow grass (<1%). It can therefore be concluded that the composition of the grassed surface is particularly good. The fairways too have a large percentage of red fescue (60%). There is 30% of Kentucky blue grass and perennial rye grass (10%).

De grassamenstelling op de greens heeft een hoog aandeel rood zwenkgras (90%). Daarnaast komt veel gewoon struisgras voor (10%). Straatgras heeft een bijzonder laag percentage (<1%). De samenstelling van de grasmat is daardoor bijzonder goed te noemen. Ook in de fairways is het aandeel rood zwenkgras groot (60%). Verder komt Veldbeemd (30%) en Engels Raai (10%) voor.

Daily management and maintenance is not carried out in conformity with an approved code of conduct. DFFA approved working protocols are lacking as well as a tree administration, and a Visual Tree Assessment (VTA) which would ensure that duty of care requirements laid down in the Dutch Civil Code are met. This may result in that a number of trees are not kept in a manner in line with legal safety regulations. However, experts carry out annual tree maintenance and there are written arrangements about management and maintenance relating to tree safety. Yet, this is not sufficient from a viewpoint of duty of care.

Bij het uitvoeren van dit dagelijkse beheer wordt niet gewerkt conform een goedgekeurde gedragscode. Ook zijn geen werkprotocollen Ffwet aanwezig. Een boomadministratie en Visual Tree Assessment (VTA) om er voor te zorgen dat aan de wettelijke zorgplichteisen vanuit het NBW wordt voldaan is niet aanwezig. Daardoor kan het zijn dat een aantal bomen niet aan de wettelijke veiligheidseisen voldoet. Wel wordt jaarlijks boomonderhoud door deskundigen uitgevoerd en zijn in het beheer afspraken met betrekking tot boomveiligheid vastgelegd. Toch is dit uit oogpunt van zorgplicht niet voldoende.

Water

The club consumes very little tap water. During renovations to the club house (2013), various installations were installed to maximize the reduction of tap water. In total, the club consumes approximately 400m3 per annum (469m3 in 2015). Tap water is predominantly used for cooking, sanitary provisions and cleaning. The terrace plants are also given tap water.

De club gebruikt erg weinig leidingwater. Tijdens de renovatie van het clubgebouw (2013) zijn diverse installaties geplaatst die er voor zorgen dat er zo min mogelijk leidingwater wordt verbruikt. In totaal gebruikt de club ongeveer 400m3 per jaar (469m3 in 2015). Leidingwater wordt voornamelijk gebruikt voor koken, sanitaire voorzieningen en schoonmaak activiteiten. Voor de terrasplanten worden ook gebruikgemaakt van leidingwater.

For irrigation, surface water is extracted from the Luts, a small stream located to the north of the golf course. This water is pumped through a pipe to the pond near hole 7. Irrigation is done from said pond. Over the last few years, the amount of extracted surface water has been measured by means of a time duration counter on the pump. It is estimated that the annual consumption of surface water approximates 3000m³.

Voor de beregening wordt oppervlakte water onttrokken aan het riviertje de Luts, gelegen ten noorden van de golfbaan. Dit water wordt via een leiding naar de vijver bij hole 7 gepompt. De beregening vindt plaats vanuit de vijver. In de afgelopen jaren is de hoeveelheid oppervlaktewater onttrokken aan de Luts bijgehouden door middel van de draaiurenteller van de opvoerpomp. De schatting is dat het jaarlijkse verbruik van oppervlaktewater rond de 3000m³ ligt.

To better gear irrigation to the actual moisture situation on the greens, the club has purchased a hygrometer.

Om de beregening beter af te stemmen op de vochtsituatie op de greens heeft de club een vochtmeter aangeschaft. Ook zijn alle sprinklerkoppen zuiniger afgesteld.

In the last year the sprinkler heads have also been set to save mode.

In het afgelopen jaar zijn alle sprinklerkoppen zuiniger afgesteld.

Energy

In 2015, through 'crowd funding' among the club members, the club has been able to have 196 solar panels installed on the roof of the club house. The solar panels have a yearly estimated joint yield of 28,000kWh. In 2015, the panels – installed towards the end of July – had already produced 3,393kWh. Owing to these investments, the golf course is energy neutral with regard to electricity consumption and this is quite remarkable in the Netherlands!

Via 'crowd funding' onder leden heeft de club in 2015 196 zonnecollectoren op het dak van het clubhuis laten plaatsen. De collectoren hebben gezamenlijk een geschatte opbrengst van 28.000kWh per jaar. In 2015 hebben de collectoren -geplaatst eind juli- gezamenlijk reeds 3.393kWh geleverd. Door deze investeringen is de golfbaan op het gebied van elektriciteitsgebruik energieneutraal. En dat is bijzonder in Nederland!

Up to 2015, the club consumed approximately 40,000 kWh per annum. The golf course is connected to the natural gas grid. Each year, the club consumes approximately 5,000m3 of natural gas for heating the club house. After the renovation of the club house, here, no further savings can be realized.

De club gebruikte tot 2015 ongeveer 40.000kWh per jaar. De golfbaan is aangesloten op het aardgasnet. Jaarlijks gebruikt de club rond de 5.000m3 aardgas voor de verwarming van het clubhuis. Hier zijn, na de verbouwing van het clubhuis, geen besparingen meer te realiseren.

Maintenance of the course is done by the Hollandsche Greenkeeping Maatschappij BV (Dutch Greenkeeping Organization). In 2014, HGM replaced all machines so that in the maintenance of the course, energy consumption is considerably reduced. All mobile mowers are diesel driven (consumption 2015: 12.000 liters). Manual mowers are fuel driven (consumption 2015: 650 liters). HGM use one electric-driven buggy, no other electric machinery is present. The club itself owns four electric buggies and uses two handicarts (buggies for (temporarily) disabled people) from the Handicart Foundation.

Het onderhoud op de baan is uitbesteed aan de Hollandsche Greenkeeping Maatschappij BV (HGM). In 2014 is het totale machinepark door HGM vervangen, waardoor het energiegebruik bij het beheer van de banen fors is verlaagd. Alle rijdende maaiers werken op diesel (verbruik 2015: 12.000 liter). De handmaaiers worden door benzine aangedreven (verbruik 2015: 650 liter). HGM heeft één elektrische buggy in gebruik, verder zijn er geen elektrische machines aanwezig. De golfclub zelf heeft vier elektrische buggy’s en daarnaast twee handicarts van de Stichting Handicart in gebruik.

In 2015, this has been reduced to 24,000 kWh. This was realized, amongst others, in that in 2015, all lighting in the club house was replaced with LED-lighting.

In 2015 is dat teruggebracht tot 24.000 kWh. Dat komt onder andere doordat in 2015 alle lampen in het clubhuis door LED-verlichting zijn vervangen.

Supply Chain

The focus of the Gaasterland Golfclub is on a natural and sustainable course.

Het beleid van de Golfclub Gaasterland is gericht op het realiseren van een natuurlijke en duurzame baan.

Golf restaurant Gaasterland has in-house catering services. Since 2015, the hospitality services are carried out by clients and mentors of the Foundation JP van de Bent. This foundation supports people who have an assessment from the Dutch Care Assessment Center or from the Local Council.

De catering van golfrestaurant Gaasterland is in eigen beheer. De horeca wordt, in samenwerking met de clubhuiscommissie, sinds 2015 verzorgd door cliënten en begeleiders van de "JP van de Bent Stichting". De JP van de Bent Stichting ondersteunt mensen die een indicatie van het CIZ hebben of een beschikking hebben van de Gemeente.

When purchasing products for the hospitality services great care is taken that organic products are purchased that were grown in a sustainable, environmental, human and animal friendly manner. Upon purchase, organic and sustainable labels such as, for instance, EKO or MSC- or ASC labels are preferred. At this moment in time, there is no ethical code of purchase but it is the clubs’ intention to put sustainability forward as one of the most important criteria in decision taking.

Bij de inkoop van horecaproducten wordt door de clubhuiscommissie zo veel mogelijk rekening gehouden met biologisch, duurzaam- , milieu- , dier- en mensvriendelijk geproduceerd voedsel. Bij de inkoop wordt rekening gehouden met biologische – en duurzame keurmerken, zoals bv. EKO of MSC- of ASC certificaten. Ook worden streekproducten uit de directe omgeving gebruikt. Op dit moment is geen ethische inkoopcode aanwezig, maar de club is wel voornemens duurzaamheid, als belangrijk criterium, nog zwaarder bij een aankoopbeslissing te laten meewegen.

Since its opening in 2003, no fungicides, herbicides or pesticides have been used. Therefore, maintenance of the course is free of chemicals. The contractor responsible for maintenance strives for sustainable management with minimized use of fertilizers.

Sinds de opening in 2003 worden geen fungiciden, herbiciden of insecticiden ingezet. De baan is wordt dus chemie-vrij beheerd. Ook de aannemer die verantwoordelijk is voor het beheer streeft naar een duurzaam baanbeheer met een minimum aan gebruik van kunstmest.

Grass waste is collected and kept on a liquid tight floor at a special location near the green keepers lodge. This waste is taken away by an agricultural entrepreneur.

The remaining waste, with the exception of paper, glass plastic and scrap metal, is collected in one container. The container is emptied on demand. The club has implemented a waste management plan.

Branches and tree top wood are not shredded into wood chips but processed in the woodlands in the form of dead hedges. These dead hedges serve as nesting areas for (song)birds. Round wood resulting from thinning is sold at reduced prices to club members.

Grasafval wordt opgevangen en verzameld op een vloeistof dichte vloer een aparte locatie in de buurt van de greenkeepersloods. Dit afval wordt opgehaald door een afnemer (een agrarische ondernemer).

Het overige afval, los van papier, glas, plastic en oud ijzer, gaat in één container. De container wordt op afroep geleegd. De golfclub beschikt over een afvalmanagement plan.

Vrijkomend tak- en tophout wordt niet tot houtsnippers vermalen, maar in de vorm van 'takhout op rillen' in de bossen verwerkt. Deze rillen dienen als nestelplaats voor (zang)vogels. Rondhout dat bij de dunningen vrijkomt wordt tegen een kleine vergoeding via inschrijving aan leden van de golfclub verkocht.

Pollution Control

The club does not use herbicides or insecticides. Use of chemicals on the Golf Club Gaasterland is restricted to substances for weed and algae control. Legally allowed substances are used to this end. The storage of these means is in conformity with legal standards. In the greenkeepers lodge, a list of these substances is present. In addition, measures are taken to remove the causes of diseases and pests. This is done, for instance, through systematic spiking and scarifying of the greens. Roundworms are used to combat leather jackets. The goal is to keep the grass healthy and resistant.

Every year, the maintenance contractor draws up a fertilization plan. This plan is based on the results of soil research. Only organic fertilizers are used. From 2016, at Gaasterland, on the greens, an average of 80 kilos of nitrogen per hectare is used an on the tees 120 kilos. On a national scale, this is a high percentage. Gaasterland intends to maximize the reduction of the use of fertilizers.

De baan gebruikt geen herbiciden en insecticiden. Gebruik van chemische middelen is op de Golfclub Gaasterland beperkt tot middelen ter bestrijding van onkruid en algen. Dit gebeurt met middelen die wettelijk zijn toegestaan zijn voor gebruik in openbaar groen. De opslag van deze middelen vindt plaats conform de wettelijke eisen. In de greenkeepersloods is een lijst aanwezig waarop de middelen zijn vermeld. Daarnaast worden cultuurtechnische maatregelen ingezet om de oorzaak van ziekten en plagen weg te nemen. Dat gebeurt bijvoorbeeld door op greens een goed onderhoudsregime van prikken en verticuteren toe te passen. Tevens worden nematoden ter bestrijding van engerlingen ingezet. Doel is het gras gezond en weerbaar te houden.

Jaarlijks wordt een bemestingsplan door de aannemer opgesteld. Dit plan is gebaseerd op de resultaten van bodemonderzoek. Er wordt alleen organische bemesting toegepast. Gemiddeld wordt in Gaasterland vanaf 2016 op jaarbasis op de greens 80 en op de tees 120 kilo stikstof per hectare gebruikt. Dit is landelijk gezien een hoge mestgift. Toch is het doel van Gaasterland het gebruik van meststoffen zo veel mogelijk te beperken.

The quality of the surface water in the Luts is monitored by the Frisian Water Authorities ('Wetterskip Fryslân') The surface water is used exclusively for irrigating the greens and tees.

De kwaliteit van het oppervlaktewater in de Luts wordt gecontroleerd door 'Wetterskip Fryslân'. Het oppervlaktewater wordt alleen gebruikt voor het beregenen van greens en tees.

On the cleaning area near the greenkeepers lodge, tap water is used for hosing down and cleaning the (mowing) machinery. The club has investigated whether it could switch to surface water for cleaning the machines but this proves too expensive.

Rain water discharged from the clubhouse and the roof of the driving range is drained to the surface water (nearby ditch). The parking lot and the drainage points around the clubhouse and green keepers lodge also drain to the surface water. Both the greenkeepers lodge and the buggy shed are connected to the dry weather flow (sewer).

The kitchen rinsing water passes through a grease pit which is emptied on a regular basis. The detergents used in the club house and the greenkeepers lodge are not ecological.

Op de afspuitplaats nabij de greenkeepersloods wordt leidingwater gebruik voor het afspoelen en schoonmaken van de (maai)machines. De club heeft onderzocht of het mogelijk is om op de afspuitplaats over te schakelen op oppervlaktewater, maar dat bleek te kostbaar.

Het hemelwaterafvoer van clubhuis en de overkapping bij de drivingrange wordt geloosd op het oppervlaktewater (dichtbijgelegen sloot). Ook de parkeerplaats (5000m²) en de afvoer putten rond het clubgebouw en bij de greenkeepersloods voeren af op het oppervlaktewater. De greenkeepers loods en buggyloods zijn aangesloten op de droogweer afvoer (riool).

Het spoelwater van de keuken gaat door een vetput. De vetput wordt regelmatig geleegd. De in het clubhuis en bij greenkeepersloods toegepaste schoonmaakmiddelen zijn niet op natuurlijke/biologische basis.

Fertilizers are stored in the prescribed manner in the shed that also houses the machinery. This also holds for waste oil which is stored in oil drums, at a location with sufficient leakage capacity. The washing area is provided with a liquid tight plate containing an oil and grease separator, and is checked on a yearly basis. At the greenkeepers lodge there is a diesel tank. The tank is double-walled and has a leak warning system. Only the 2 stroke fuel is not stored in conformity with legal requirements. There is no drip tray at the storage facility.

Meststoffen zijn op voorgeschreven wijze opgeslagen in de loods waar ook de machines staan. Dat geldt ook voor afgewerkte olie. Deze olie wordt opgeslagen in oliedrums, op een locatie met voldoende lekcapaciteit. De aanwezige wasplaats is voorzien van een vloeistofdichte plaat met olie- en vetafscheider en wordt jaarlijks gecontroleerd. Bij de greenkeepersloods is een dieseltank aanwezig. De tank is dubbelwandig en voorzien van een lek-indicatie systeem. Alleen de 2-takt benzine wordt niet opgeslagen conform wet- en regelgeving. Op de opslaglocatie is geen lekbak aanwezig.

There is no protocol directed towards the prevention of soil pollution. As a result, it is unclear what the response should be in case one of the hydraulic hoses on the course tears. Legally speaking, such a protocol should be implemented.

Er is geen protocol aanwezig gericht op het voorkomen van bodemvervuiling. Hierdoor is niet duidelijk op welke manier moet worden gereageerd indien op de baan een hydrauliekslang scheurt. Wettelijk gezien zou een dergelijk protocol wel aanwezig moeten zijn.

The paths on the golf course were constructed in 2012 with DurEko-mix. DurEko-mix is a sustainable and low maintenance product, based on the “cradle to cradle” principle. This entails that materials used for the paths can be reused.

De paden op de golfbaan zijn in 2012 aangelegd met DurEko-mix. DurEko-mix is een duurzaam en onderhoudsvriendelijk product, gebaseerd op het “cradle to cradle” principe. Dit houdt in dat de voor de paden gebruikte materialen hergebruikt kunnen worden.

Community

The GEO committee is the responsibility of the PR committee. In collaboration with and with input from other committees, a management plan was drawn up that runs until 2017. The committee provides information about GEO through articles in the digital club magazine and digital newsletters.

De communicatie rond GEO valt onder de verantwoordelijkheid van de PR commissie. In samenwerking en met inbreng van andere commissies, is voor de periode t/m 2017 een beleidsplan geschreven. Via artikelen in het digitale clubblad en digitale nieuwsbrieven verzorgt de commissie informatie over GEO.

A safe working environment is a constant focus of the courses’ management. All activities on the course are performed in conformity with Health and Safety regulations. There is an annual risk assessment. Risk prevention is a regular item on the agenda. Use of hazardous substances by the greenkeeping team is carried out according to strict procedures and is subject to management supervision. All means for protection are made available and actual use thereof is regularly monitored.

Een veilige werkomgeving is een belangrijk aandachtspunt binnen de bedrijfsvoering. Alle activiteiten op de baan worden uitgevoerd conform ARBO-richtlijnen. Elke jaar wordt een risico-inventarisatie uitgevoerd. Ook is het voorkomen van risico's periodiek een aandachtpunt bij overleg. Tijdens het werken met gevaarlijke stoffen worden procedures door de greenkeepers nageleefd en door de baancommissie gecontroleerd. Alle noodzakelijke beschermingsmiddelen worden ter beschikking gesteld. Regelmatig wordt gecontroleerd of ze daadwerkelijk worden gebruikt.

During opening hours of the golf course, there is always a qualified first aid assistant present. The regular staff too has been trained in first aid and the use of AEDs (automated external defibrillator).

Gedurende de openingstijden van de golfbaan is altijd een bedrijfshulpverlener aanwezig. Ook heeft het vaste personeel een EHBO-opleiding gehad en is getraind in het gebruik van een Automatische Externe Defibrillator (AED).

The PR committee is responsible for contacts with the local council, organising golf clinics and setting up arrangements with neighbouring hotels and restaurants.

De PR commissie is verantwoordelijk voor contacten met de gemeente, het organiseren van golfclinics en het maken van arrangementen in samenwerking met omliggende horeca.

The club has included rehabilitation and conservation of cultural and historical elements as point of focus in its management plan. The company ‘Private Natural Management’ has charted which cultural historical elements are present and how they should be managed.

Het herstel en behoud van de cultuurhistorische elementen is als doelstelling opgenomen in het beleidsplan van de club. Door Particulier Natuurbeheer Nederland BV is in kaart gebracht welke cultuurhistorische elementen aanwezig zijn. Ook is aangegeven hoe deze elementen moeten worden beheerd.

Golfclub Gaasterland has a separate and enthusiastic GEO-committee. All members are well aware of all the themes regarding sustainability that concern the course. On the website, under the heading “Nature Course”, information can be found about the current natural qualities of the course, and the GEO certificate.

Golfclub Gaasterland heeft een aparte enthousiaste GEO-commissie. Alle leden zijn zeer goed op de hoogte van de duurzaamheidsthema's die op de baan spelen. Op de website is onder de kop 'Natuurbaan' informatie van de huidige natuurkwaliteit op de baan en GEO-certificering opgenomen.

The PR committee is responsible for external communication, such as the organising and publicizing Open Day(s). The Zuiderzee trail (Long Distance Trail) intersects with the course. This is a public trail. It runs along the club house so that hikers can use the club house as a layover. At the entrance of the club house, in collaboration with SBB and the Butterfly Association, an information board was placed explaining the philosophy of the natural golf course Gaasterland. In this manner, hikers too are given information about this remarkable golf course. Within the course, several horse trails can be found.

De PR commissie is verantwoordelijk voor de externe communicatie, zoals de organisatie en publicatie van de Open Dag(en).Over de baan loopt het Zuiderzee pad (LAW-pad). Dit is een openbaar wandelpad. Het pad loopt langs het clubhuis waardoor wandelaars het clubhuis kunnen gebruiken als tussenstop. Bij de ingang van het clubhuis is in samenwerking met SBB en de Vlinderstichting een informatiebord geplaatst waarop de filosofie van de natuurgolfbaan Gaasterland wordt uitgelegd. Zo worden ook de wandelaars geïnformeerd over de bijzondere golfbaan. Ook zijn binnen de baan een aantal openbare ruiterroutes aanwezig.

Documentation Reviewed

Conclusion

Nature Golf Course Gaasterland is located at a remarkable location in the Ecological Main Structure (EMS). The golf course is situated on the pushed moraine of Gaasterland, within the municipality of De Fryske Marren (the Netherlands). The club covers an area of 43 hectares, including 9 holes, practice holes, a putting green en driving range. What is special is that in addition to playing the sport of golf, the development of high natural values was one of the main reasons for creating this course. 27 hectares are actively managed as natural area. Its structure of predominantly oligotrophic sandy soil with seep influences has given rise to both varied vegetation and significant animal and plant life.

The clubs’ consumption of tap water is very low. During the renovation of the club house (2013), various installations were installed to maximize the reduction of tap water. In total, the annual consumption of the club approximates 400m3 (469m3 in 2015).

In 2015, through 'crowd funding' among the club members, the club has been able to have 196 solar panels installed on the roof of the club house. The solar panels have a yearly estimated joint yield of 28,000kWh. In 2015, all lighting in the club house was replaced with LED-lighting and most buggies on the course are electrically driven. Owing to the investment in solar energy, the golf course is energy neutral when it comes to electricity consumption.

Golfclub Gaasterlands’ policy is directed towards the realisation of a natural and sustainable course. Never since its opening in 2003, have fungicides, herbicides or insecticides been used. Therefore, the maintenance of the course is chemical free. The contractor responsible for maintenance also strives for sustainable course management with a minimum use of fertilizer.

Since 2015, in collaboration with the club house committee, the hospitality services are carried out by clients and mentors of the Foundation JP van de Bent. This foundation supports those who have an assessment from the Dutch Care Assessment Centre or from the local Council. When purchasing products for the hospitality services great care is taken that organic products are purchased that were grown in a sustainable, environmental, human and animal friendly manner. Upon purchase, organic and sustainable labels such as, for instance, EKO or MSC- or ASC labels are preferred. Also, regional products from local suppliers are used.

Golfclub Gaasterland has a separate and enthusiastic GEO-committee. All members are well aware of all the themes regarding sustainability that concern the course. On the website, under the heading “Nature Course”, information can be found about the current natural qualities of the course, and the GEO certificate.

The Zuiderzee trail (Long Distance Trail) intersects with the course. This is a public trail. It runs along the club house so that hikers can use the club house as a layover. At the entrance of the club house, in collaboration with SBB and the Butterfly Association, an information board was placed explaining the philosophy of the natural golf course Gaasterland. In this manner, hikers too are given information about this remarkable golf course. Within the course, several horse trails can be found.

Based on the documents submitted as well as the audit and the onsite visit, I, Ronald Buiting, GEOSA Accredited Verifier, recommend granting Golfclub Gaasterland the GEO Certified status for sustainable golf course management.


Natuurgolfbaan Gaasterland ligt op een bijzondere locatie in de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). De golfbaan is gesitueerd op de stuwwal van Gaasterland en ligt binnen de gemeente De Fryske Marren (Nederland). De club beheert een 43 ha groot terrein met 9 holes, oefenholes, puttinggreen en driving ranche). Bijzonder is dat naast het spelen van golf het ontwikkelen van hoge natuurwaarden de belangrijkste reden is dat de baan is gerealiseerd: 27hawordt actief als natuur beheerd. De inrichting met overwegend voedselarme zandgronden met kwelwaterinvloed heeft geleid tot het ontstaan van gevarieerde vegetaties met bijzondere flora- en fauna.

De club gebruikt erg weinig leidingwater. Tijdens de renovatie van het clubgebouw (2013) zijn diverse installaties geplaatst die er voor zorgen dat er zo min mogelijk leidingwater wordt verbruikt. In totaal gebruikt de club ongeveer 400m3 per jaar (469m3 in 2015).

De club heeft in 2015 via 'crowd funding' onder leden 196 zonnecollectoren op het dak van het clubhuis geplaatst. Deze collectoren hebben een geschatte opbrengst van 28.000kWh per jaar. Ook werden alle lampen in het clubhuis door LED-verlichting in 2015 vervangen en rijden de meeste buggy's op de baan elektrisch. Door de investering in zonne-energie is de golfbaan op het gebied van elektriciteitsgebruik energieneutraal.

Het beleid van de Golfclub Gaasterland is gericht op het realiseren van een natuurlijke en duurzame baan. Sinds de opening in 2003 worden geen fungiciden, herbiciden of insecticiden ingezet. De baan is wordt dus chemie-vrij beheerd. Ook de aannemer die verantwoordelijk is voor het beheer streeft naar een duurzaam baanbeheer met een minimum aan gebruik van kunstmest.

De horeca wordt, in samenwerking met de clubhuiscommissie, sinds 2015 verzorgd door cliënten en begeleiders van de "JP van de Bent Stichting". De JP van de Bent Stichting ondersteunt mensen die een indicatie van het CIZ of een beschikking van de Gemeente hebben. Bij de inkoop van horecaproducten wordt zo veel mogelijk rekening gehouden met biologisch, duurzaam- , milieu- , dier- en mensvriendelijk geproduceerd voedsel. Bij de inkoop wordt rekening gehouden met biologische – en duurzame keurmerken, zoals bv. EKO of MSC- of ASC certificaten. Ook worden streekproducten uit de directe omgeving gebruikt.

Golfclub Gaasterland heeft een aparte enthousiaste GEO-commissie. Alle leden zijn zeer goed op de hoogte van de duurzaamheidsthema's die op de baan spelen. Op de website is onder de kop 'Natuurbaan' informatie van de huidige natuurkwaliteit op de baan en GEO-certificering opgenomen.

Over de baan loopt het Zuiderzee pad (LAW-pad). Dit is een openbaar wandelpad. Het pad loopt langs het clubhuis waardoor wandelaars het clubhuis kunnen gebruiken als tussenstop. Bij de ingang van het clubhuis is in samenwerking met SBB en de Vlinderstichting een informatiebord geplaatst waarop de filosofie van de natuurgolfbaan Gaasterland wordt uitgelegd. Zo worden ook de wandelaars geïnformeerd over de bijzondere golfbaan. Ook zijn binnen de baan een aantal openbare ruiterroutes aanwezig.

Based on the documents submitted as well as the audit and the onsite visit, I, Ronald Buiting, GEOSA Accredited Verifier, recommend to grant Golfclub Gaasterland the GEO Certified status for sustainable golf course management.

Certification Highlights

Nature Golf Course Gaasterland is located at a remarkable location in the Ecological Main Structure (EMS).

In addition to playing the sport of golf, the development of high natural values was one of the main reasons for creating this course: 27 hectares are actively managed as natural area.

Through 'crowd funding' among the club members, the club has been able to have 196 solar panels installed on the roof of the club house. Because of the panels the golf course is energy neutral when it comes to electricity consumption.

Golfclub Gaasterlands’ policy is directed towards the realisation of a natural and sustainable course. Never since its opening in 2003, have fungicides, herbicides or insecticides been used.

The hospitality services are carried out by clients and mentors of the Foundation JP van de Bent. This foundation supports those who have an assessment from the Dutch Care Assessment Centre or from the local Council.

The products used by the hospitality services are organic products so they are purchased that were grown in a sustainable, environmental, human and animal friendly manner.

The Zuiderzee trail (Long Distance Trail) intersects with the course. This is a public trail. It runs along the club house so that hikers can use the club house as a layover.